El Ple d'abril serà el dijous 25

Última revisió 15-04-2019 09:33
12/04/2019

La propera sessió ordinària del Ple municipal serà el 25 d’abril de 2019, a les 20 h, a la sala de sessions de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:


1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 21 de març de 2019 i del Ple extraordinari de l'1 d'abril de 2019.
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
4. Donar compte del decret pel qual s’aprova el marc pressupostari 2020-2022 per trametre a través de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en compliment de l’article 6 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre.
5. Donar compte de l'informe del primer trimestre de 2019 sobre compliment de terminis de pagament d'obligacions pendents.
6. Donar compte de la gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions (art. 218.3 TRLHL) a la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2018.
7. Aprovació inicial de la modificació de l'apartat 5 de la base 29 de les Bases d'execució i de l'expedient 11/2019 de modificació del pressupost per crèdit extraordinari.
8. Aprovació inicial de la modificació apartat 6 base 28 de les Bases d'execució del pressupost 2019.
9. Aprovació del Compte general exercici 2017.
10. Aprovació inicial de les cartes de serveis de diversos serveis municipals: Policia Local, Clavegueram, Cementiri i serveis funeraris, Formació de persones adultes, Biblioteca Pública Joan Coromines, Informació i promoció turística, i Transport col·lectiu urbà de viatgers.
11. Adhesió al sistema d'adquisió centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local.
12. Segona pròrroga del contracte de gestió, mitjançant concessió, del servei d'escoles bressol municipal del Masnou. LIC 1-2014.
13. Aprovació de les actes de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Montgat i del Masnou.
14. Compatibilitat d'una treballadora.
15. Aprovació inicial del Reglament dels bucs d'assaig musical del Masnou.
16. Ratificació modificació estatuts consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme.


17. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.
18. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.


19. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per complementar la normativa dels habitatges d'ús turístic al municipi del Masnou.
20. Moció presentada pel Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ sobre la voluntat de l'Ajuntament d'arribar un acord amb el Casino del Masnou respecte del seu futur.

Sala de plens de l'Ajuntament del Masnou
Sala de plens de l'Ajuntament del Masnou