Actuacions de millora als centres educatius del Masnou

Última revisió 07-09-2018 14:18
31/07/2017

Durant aquest estiu, hi ha prevista la realització de diverses actuacions de millora als centres d’ensenyament públic del Masnou, la majoria centrades en obres de manteniment i d’eficiència energètica. Algunes de les actuacions es faran mitjançant la contractació d’una empresa externa i, d’altres, amb personal propi de la brigada municipal. En total, s’hi invertiran prop de 125.000 euros, 60.000 dels quals els sufragarà la Generalitat.

Pel que fa a obres, l’escola Lluís Millet comptarà amb una nova porta d’emergències al menjador escolar, ja que l’actual no s’ajustava a la normativa i calia substituir-la. A més, es construirà un envà dins dels vestidors del personal del menjador. També s’està treballant a la terrassa de P3, on hi ha filtracions, i fer la terrassa nova sembla que es perfila com la solució més adient.

Quant a l’escola Ferrer i Guàrdia, es repararan les finestres de parvulari (edifici d’infantil) i de la primera planta (edifici de primària). També s’està arranjant el pati de l’edifici de cicle infantil, que té una part de sauló i una altra que està pavimentada amb formigó i, amb el temps, s’ha anat desfent i disgregant. En una primera fase, es repicarà tota la zona de formigó i es reomplirà de sauló, i, en una segona fase, caldrà veure si és necessària alguna actuació més per canalitzar les aigües pluvials al pati. El canvi de la porta del magatzem de material esportiu de la pista i actuacions de jardineria són altres millores que es duran a terme en aquesta escola.

Al centre educatiu Marinada s’instal·laran portes noves als lavabos del pati i il·luminació a l’exterior. El centre també tindrà reg automàtic per als jardins de l’entrada.

A l’escola Ocata es traslladaran les calderes i s’està construint una escala d’evacuació al pati interior del centre. Amb l’execució d’aquestes obres, s’han retirat les plaques de la coberta de fibrociment de l’antiga sala de calderes. A més, les finestres de la primera planta de l’edifici seran substituïdes per unes de noves.

Pel que fa a l’escola Rosa Sensat, comptarà amb una nova font al pati d’infantil i una rampa d’accés a la pista. La rampa actual de sauló dona problemes, sobretot quan plou, ja que tot el sauló del pati dels pins i de la mateixa rampa va a parar a la pista. S’ha previst fer-hi una rampa de formigó amb pendents per dirigir l’aigua cap a un canaló de recollida.

També, a la majoria d’escoles s’hi han fet altres feines de manteniment centrades en la pintura de parets, portes i altres elements dels equipaments educatius.

Estalvi energètic a les escoles

D’altra banda, són diverses les actuacions per millorar l’eficiència energètica a les escoles i la inversió en aquestes tasques és de més de 10.000 euros. Durant el mes de juliol, a les escoles Rosa Sensat i Marinada s’han substituït els fluorescents dels passadissos per d'altres de tipus LED, amb un consum notablement més baix. També s’han instal·lat detectors de presència als lavabos pel control d’encesa i apagada dels llums, ja que es tracta d’una zona de pas que està desocupada durant bona part de l’horari escolar.

Les auditories que s’han dut a terme sobre el consum energètic de les escoles van arribar a la conclusió que tots els ordinadors del centre quedaven apagats durant la nit, mentre que els projectors, les pissarres digitals i les pantalles d’ordinadors quedaven en mode d'espera. L’electrònica d’aquests aparells fa que continuïn consumint tot i estar en mode repòs. Per evitar el consum innecessari d’electricitat de les pissarres digitals i els ordinadors, s’han instal·lat interruptors per desconnectar aquests aparells.

El desembre de 2016, a l’escola Ferrer i Guàrdia, es van unificar els comptadors, de manera que aprofitant dos dels comptadors existents es poden abastir les necessitats elèctriques de tot centre i es van poder donar de baixa els altres dos comptadors.