El Ple d'abril serà el dijous 19

Última revisió 07-05-2018 10:30
13/04/2018

La sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament es farà el dia 19 d'abril de 2018, a les 20 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 15 de febrer de 2018.

2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4. Donar compte del Decret d'aprovació del marc pressupostari a mitjà termini 2019-2021, d'acord amb el que estableix la LO 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

5. Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament a 31/12/2017.

6. Canvi de modalitat de la garantia definitiva dipositada per l'empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL.LIC 1-2014.

7. Aprovació inicial expedient 09/2018 de modificació per crèdit extraordinari mitjançant baixa.

8. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió d'unes subvencions per al foment de l'economia local, la consolidació del teixit productiu i l'impuls del mercat de treball, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva.

9. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió d'ajuts sobre la quota de l'impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica.

10. Aprovar inicialment el Pla d'igualtat municipal 2016-2020.

11. Aprovació de la modificació del Pla Parcial 10 "Llevant" en l'àmbit de la parcel·la C5.

12. Aprovació definitiva de l'Avanç de Pla parcial i divisió en subsectors del sector industrial Pla parcial 3 "Camí del Mig".

13. Aprovació definitiva Pla parcial 3 "Camí del Mig", subsector 1.

14. Aprovació inicial del projecte de les obres d'ampliació de l'Escola Ferrer i Guàrdia per a cuina menjador.

15. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.

16. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

17. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la prevenció i atenció de les drogodependències al Masnou.

18. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la municipalització del servei d'estacionament amb limitació horària al Masnou.

19. Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, PDeCAT-UNiÓ, C's, ICV-EUiA i PSC-CP, en nom de l'entitat Som Masnou, a favor de declarar el municipi del Masnou ciutat gay friendly.

20. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PP per donar suport i defensar la presó permanent revisable.

21. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP contra les manifestacions masclistes i racistes del diputat d'ERC Josep Lluís Salvadó i Tenesa.

22. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per rebutjar l'acusació a l'ONG Proactiva Open Arms i donar suport a les persones implicades.

23. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP d'Amnistia Internacional i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia de suport i per la protecció dels/de les defensors/es dels drets humans a Colòmbia.

24. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre el desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania.

25. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en defensa dels drets dels treballadors/es del sector carni.

26. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en suport als comitès en defensa de la República.

27. Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i PDeCAT-UNIÓ per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat español.

Vegeu-ne les propostes