El Ple del gener serà el dijous 24

Última revisió 21-01-2019 07:47
18/01/2019

El proper Ple municipal ordinari de l'Ajuntament del Masnou serà el 24 de gener de 2019, a les 20 hores, a la sala de sessions de l’Ajuntament, just després de l'audiència pública prèvia al Ple.

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 20 de desembre de 2018.
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
4. Donar compte de la resolució de concessió d'una comissió de serveis per ocupar el lloc de treball d'intervenció a l'Ajuntament del Masnou.
5. Aprovació inicial de l'expedient 01/2019 modificació per crèdits extraordinaris finançat amb romanent de Tresoreria.
6. Aprovació inicial de l'expedient 02/2019 modificació per crèdits extraordinaris finançat amb baixa.
7. Increment retributiu 2019.
8. Aprovació inicial de les bases reguladores de la participació com a establiment expositor a fires comercials organitzades per l'Ajuntament del Masnou.
9. Addenda del contracte de gestió i explotació de les sales de vetlla.
10. Aprovació inicial de la denominació de la plaça pública resultant de la promoció urbanística de l'Illa Centre (antiga DOGI) com a plaça Nova.
11. Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU del Masnou sector 10 Llevant La Colomina N2.
12. Proposta de resolució de la Comissió Informativa municipal sobre processos selectius i contractacions de personal.
13. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.
14. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
15. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per facilitar l'ampliació del parc d'habitatge (públic i amb protecció oficial).
16. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de PDeCAT-UNIÓ en nom de La Crida-El Masnou sobre monarquia o república.
17. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Ciutadans sobre l'augment de mitjans en l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Mossos de Premià de Mar per a garantir la seguretat ciutadana.
18. Presa de raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament, formulada pel senyor Federico de las Heras Garrido.

Documents adjunts