El Ple del juny serà el dijous 21

Última revisió 24-07-2018 17:42
15/06/2018

La propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament es farà el dia 21 de juny de 2018, a les 20 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 19 d'abril de 2018.

2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4. Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 1149, de data 4 de juny de 2018, de nomenaments dels representants de la ciutadania a títol individual al Consell de la Vila.

5. Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 1070, de data 24 de maig de 2018, de nomenament dels representants dels Grups Municipals CUP-PA i PP al Consell de la Vila.

6. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació del compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2018 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

7. Nomenament del jutge de pau substitut.

8. Festes locals per a l'any 2019.

9. Atorgament de poders generals per a procediments jurisdiccionals a procuradors i advocats, als efectes de la representació i defensa de l’Ajuntament del Masnou davant de jutjats i tribunals.

10. Aprovació inicial de la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’execució del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa, exercici 2018.

11. Rectificació de l’error material en l’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’Execució del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa, exercici 2018.

12. Aprovació del Pla d'accions 2018 del Pla municipal de prevenció de drogodependències 2015-2019.

13. Projecte "Entorn sense fum".

14. Aprovació inicial de les Bases especifiques reguladores de la concessió d'ajuts econòmics individuals a joves estudiants del Masnou per al transport per al curs 2018-2019.

15. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU en el sector 10 Llevant La Colomina.

16. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior

17. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern

18. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per la defensa del dret a l'habitatge al Masnou.

19. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per tal de regular els pisos d'ús turístic del municipi del Masnou.

20. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP perquè l'Ajuntament del Masnou escolti les veïnes i veïns del barri d'Ocata i solucioni els problemes de manteniment i incrementi les inversions.

21. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per proposar la redacció d'una ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic al Masnou.

22. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per uns pressupostos participatius i actuacions als barris.

23. Moció presentada pel Grup Municipal PDeCAT-UNIÓ per sol·licitar la creació d'un pla de xoc pel barri d'Ocata.

24. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre l'oferta de places de P3 a les escoles públiques del Masnou.

25. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES per a la protecció del corall vermell al litoral català.

26. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per la suspensió i moratòria del "informe técnico de estrategia de actuación en el Maresme" del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient de l'Estat espanyol.

27. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en suport al professorat de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca.

Vegeu les propostes