Comissions informatives

Composició

Són òrgans complementaris del Ple per a la prèvia informació de les matèries que hagin de ser discutides o aprovades pel Ple, per a l'emisió dels informes que siguin demanats pel Ple o per la Comissió de Govern. Actualment, hi ha les següents:

Comissió Informativa de serveis generals

Àmbit: Àrea de serveis generals i Alcaldia.
Titular: Sra. Sílvia Folch i Sánchez
Suplent: Sr. Jordi Matas i Claramunt

Comissió Informativa de comunitat i persones

Àmbit: Àrea de comunitat i persones.
Titular: Sra. Noemí Condeminas i Riembau
Suplent: Sra. Neus Tallada i Moliner

Comissió Informativa de territori

Àmbit: Àrea de territori
Titular: Sr. Ricard Plana i Artús
Suplent: Sr. Eduard Garcia i Gebani

Calendari

Les comissions informatives es convoquen quan hi ha temes pendents de dictaminar i que són competència del Ple, com a norma general, la setmana prèvia a la sessió plenària.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2017 14:36