2016-00-proces-selectiu-per-cobrir-1 plaça d'auxiliar administratiu mitjançant- concurs oposció, promocio-interna

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat.