Perfil del contractant

Accés directe:


Què és i què s'hi pot consultar?

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de l'activitat contractual de l'Ajuntament del Masnou.

En aquest perfil es difonen les licitacions municipals dels contractes que es tramiten a través dels procediments oberts, restringits, negociats amb publicitat i de diàleg competitiu, com també les adjudicacions d'obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.

El perfil us facilita l'accés a tota la informació i documentació d'aquestes licitacions i adjudicacions municipals, alhora que assegura la transparència dels expedients de contractació.

Al perfil hi trobeu les licitacions que estan en curs, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que les regulen, els requisits de presentació de les proposicions i tota la informació essencial de cada procediment concret, així com els contractes que estan adjudicats, les dades bàsiques de l'adjudicació i altra informació contractual. Així mateix, també us permet consultar la normativa de caràcter general aplicable als procediments de contractació.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-10-2018 16:16