El Ple municipal de setembre se celebra dijous 17

Última revisió 16-09-2020 09:18
10/09/2020

El Ple de setembre tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament, a porta tancada. Com a mesura preventiva, no s'hi permetrà l'entrada al públic.

Com a novetat, es reprendrà l'audiència pública prèvia al Ple, que se celebrarà a les 18.30 h. Per participar-hi, caldrà presentar una instància i seguir l'acte telemàticament. Podreu trobar més informació en aquest enllaç.

Tant el Ple com l'audiència pública prèvia es podran seguir a través del canal de Youtube de l'Ajuntament.

 

La propera sessió ordinària del Ple municipal serà el 17 de setembre de 2020, a les 19 h, a la sala de sessions de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:


1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 16 de juliol de 2020.

2. Presa de possessió de la Sra. Anna Torrijos López com a regidora del Grup Municipal d’ERC-AM-AM.

3. Donar compte de la nova composició del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord pel Masnou - Acord Municipal (ERC-AM-AM) i canvi de portaveu suplent.

4. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

5. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

6. Donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de l’any 2020 sobre compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

7. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2020 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

8. Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules particulars per a l'adjudicació del contracte de Serveis de manteniment, neteja i tractaments fitosanitaris dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos, jardineres, correcans i arbrat i de l’esporga dels arbres del municipi del Masnou, dividit en lots (LIC 6/2020).

9. Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.

10. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

11. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-AMUNT per habilitar zones wifi a la vila del Masnou.

12. Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per a la millora de la seguretat al Masnou.

13. Moció presentada pel Grup Municipal de Cs per a l'elaboració d'un Pla Municipal en contra de l'okupació il·legal d'habitatges.

14. Ratificació del Decret d'Alcaldia número 1584, de data 13 d’agost de 2020, sobre la Declaració institucional per a la suficiència financera dels ens locals.

15. Declaració institucional presentada pels Grups Municipals d'ERC-AM i JxCAT-UNITS en contra de la revocació de drets penitenciaris de les preses i presos polítics, en suport a les persones represaliades i en defensa de l'amnistia de totes elles.

Sala de plens de l'Ajuntament del Masnou.
Sala de plens de l'Ajuntament del Masnou.