Ple municipal

Accés directe a:

Composició del Ple Municipal

És el màxim òrgan de manifestació de la voluntat de l'Ajuntament. Actualment està integrat per 21 regidors i regidores, que són representants electes i membres de 7 grups municipals. L'alcalde presideix el Ple Municipal.

Competències

Les competències del Ple són les assenyalades en les lleis de règim local i aquelles que siguin assignades per les lleis sectorials de les Corts Generals o del Parlament de Catalunya. Entre d'altres, té la competència per aprovar el pressupost anual del municipi, les ordenances fiscals o els reglaments municipals.

Calendari

Els plens ordinaris es convoquen, habitualment, el tercer dijous de cada mes a les 20 h.

Ordres del dia

Es publiquen a la portada de la pàgina web municipal el divendres anterior a la sessió plenària.

Extractes, actes, cròniques i vídeos

Per accedir als extractes, les actes, les cròniques i els vídeos de les sessions celebrades, cliqueu aquí.

Retransmissió en directe

Els plens i les audiències públiques prèvies al plens es retransmeten en directe a través del Canal Youtube de l'Ajuntament del Masnou.

Mocions

Vegeu les mocions presentades als plens clicant aquí.

Audiència pública

Vegeu les actes de les audiències públiques clicant aquí.

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde, Sr. Jaume Oliveras i Maristany,  que la convoca i presideix, i un nombre determinat de regidors, designats per l'alcalde, que no podrà excedir d’un terç del nombre legal de membres de la corporació.

Són competències de la Junta de Govern l’assessorament i el suport a l’Alcaldia, l’estudi previ de les propostes que l’Alcaldia hagi de presentar al Ple, les que li siguin delegades per l’Alcaldia, el Ple o les que li atribueixi la legislació de règim local. La Junta de Govern es reuneix setmanalment tots els dijous.

Cliqueu per consultar: Extractes dels acords presos en Junta de Govern Local.

Comissions informatives

Són òrgans complementaris del Ple per a la prèvia informació de les matèries que hagin de ser discutides o aprovades pel Ple, per a l'emisió dels informes que siguin demanats pel Ple o per la Comissió de Govern. Actualment, hi ha les següents:

Comissió informativa de serveis generals:

Àmbit: Àrea de serveis generals i Alcaldia.
Titular senyora Sílvia Folch i Sánchez.
Suplent senyora Neus Tallada i Moliner.

Comissió informativa de comunitat i persones:

Àmbit: Àrea de comunitat i persones.
Titular senyor Albert Alfaro i Giró.
Suplent senyora Neus Tallada i Moliner.

Comissió informativa de territori:

Àmbit: Àrea de territori.
Titular senyor Ricard Plana i Artús.
Suplent senyor Joaquim Fàbregas i Sagué.

Comissió especial de comptes:

President: Sr. Jaume Oliveras i Maristany
Suplent: Sra. Sílvia Folch i Sánchez.

Les comissions informatives es convoquen quan hi ha temes pendents de dictaminar i que són competència del Ple, com a norma general, la setmana prèvia a la sessió plenària.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-01-2019 13:32