Ple municipal

Accés directe a:

Composició del Ple Municipal

És el màxim òrgan de manifestació de la voluntat de l'Ajuntament. Actualment està integrat per 21 regidors i regidores, que són representants electes i membres de 7 grups municipals. L'alcalde presideix el Ple Municipal, o bé el tinent o tinenta d'Alcaldia que legalment el substitueixi.

Competències

Entre altres, corresponen al Ple les atribucions següents:

  • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
  • Prendre acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
  • L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
  • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
  • Crear i regular òrgans complementaris.
  • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
  • Altres*.

*Es pot consultar la llista completa de les atribucions del Ple i més informació relacionada als següents enllaços:

En general, les competències del Ple són les assenyalades en les lleis de règim local i aquelles que siguin assignades per les lleis sectorials de les Corts Generals o del Parlament de Catalunya.

Calendari

Els plens ordinaris es convoquen, habitualment, el tercer dijous de cada mes a les 19 h.

Ordres del dia

Disponibles a:

A més, es publiquen a la portada de la pàgina web municipal el divendres anterior a la sessió plenària, amb la notícia que anuncia la celebració del següent Ple.

Extractes, actes, cròniques i vídeos

Per accedir als extractes, les actes, les cròniques i els vídeos de les sessions celebrades, cliqueu aquí.

Retransmissió en directe

Els plens i les audiències públiques prèvies al plens es retransmeten en directe a través del Canal Youtube de l'Ajuntament del Masnou.

Mocions

Vegeu les mocions presentades als plens clicant aquí.

Audiència pública

Vegeu les actes de les audiències públiques clicant aquí.

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde, Sr. Jaume Oliveras i Maristany,  que la convoca i presideix, i un nombre determinat de regidors, designats per l'alcalde, que no podrà excedir d’un terç del nombre legal de membres de la corporació.

Són competències de la Junta de Govern l’assessorament i el suport a l’Alcaldia, l’estudi previ de les propostes que l’Alcaldia hagi de presentar al Ple, les que li siguin delegades per l’Alcaldia, el Ple o les que li atribueixi la legislació de règim local. La Junta de Govern es reuneix setmanalment tots els dijous.

Cliqueu per consultar: Extractes dels acords presos en Junta de Govern Local.

Comissions informatives

Són òrgans complementaris del Ple per a la prèvia informació de les matèries que hagin de ser discutides o aprovades pel Ple, per a l'emissió dels informes que siguin demanats pel Ple o per la Comissió de Govern. 

Les comissions informatives es convoquen quan hi ha temes pendents de dictaminar i que són competència del Ple, com a norma general, la setmana prèvia a la sessió plenària.

Actualment, són les següents:

Comissió Informativa de serveis generals

Presidenta: Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-AM)
Suplent: Sr. Albert Alfaro Giró (ERC-AM-AM)

Vocals:
Titulars: Sr. Albert Alfaro Giró i Sra. Neus Tallada Moliner (ERC-AM-AM)
Suplent: Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM)

Titulars: Sra. Isabel Redaño Andres i Sr. Amadeu Quintana Jolonch (FEM-Masnou)
Suplent: Sra. Neus Villarrubia del Valle (FEM-Masnou)

Titulars: Sr. Ernest Suñé Nicolás i Sra. Maria Llarás Vázquez (PSC-CP)
Suplent: Sra. Mònica González Huerva (PSC-CP)

Titulars: Sra. Meritxell Blanch Daura i Sr. Romà López Bolart (JxCAT-UNITS)
Suplent: Sr. Ivan Ollé Llopis (JxCAT-UNITS)

Titulars: Sra. Stella Parodi Barriga i Sr. Francisco Avilés Salazar (Cs)

Titular: Sr. Fèlix Clemente Cavero (CUP-AMUNT)

Comissió Informativa de comunitat i persones

Presidenta: Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM)
Suplent: Neus Tallada Moliner (ERC-AM-AM)

Vocals:
Titulars: Sr. Sergio González Fernández i Sra. Yulay Martínez Castillo (ERC-AM-AM)
Suplent: Sra. Neus Tallada Moliner (ERC-AM-AM)

Titulars: Sra. Neus Villarrubia del Valle i Sr. Amadeu Quintana Jolonch (FEM-Masnou)
Suplent: Sra. Isabel Redaño Andres (FEM-Masnou)

Titulars: Sra. Mònica González Huerva i Sra. Maria Llarás Vázquez (PSC-CP)
Suplent: Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP)

Titulars: Sr. Ivan Ollé Llopis i Sra. Meritxell Blanch Daura (JxCAT-UNITS)
Suplent: Sr. Romà López Bolart (JxCAT-UNITS)

Titulars: Sra. Stella Parodi Barriga i Sr. Francisco Avilés Salazar (Cs)

Titular: Sr. Fèlix Clemente Cavero (CUP-AMUNT)

Comissió Informativa de territori

President: Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM)
Suplent: Albert Alfaro Giró (ERC-AM-AM)

Vocals:
Titulars: Sr. Albert Alfaro Giró i Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM)
Suplent: Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM)

Titulars: Sr. Amadeu Quintana Jolonch i Sra. Isabel Redaño Andres (FEM-Masnou)
Suplent: Sra. Neus Villarrubia del Valle (FEM-Masnou)

Titulars: Sr. Ernest Suñé Nicolás i Sra. Maria Llarás Vázquez (PSC-CP)
Suplent: Sra. Mònica González Huerva (PSC-CP)

Titulars: Sr. Ivan Ollé Llopis i Sr. Romà López Bolart (JxCAT-UNITS)
Suplent: Sra. Meritxell Blanch Daura (JxCAT-UNITS)

Titulars: Sra. Stella Parodi Barriga i Sr. Francisco Avilés Salazar (Cs)

Titular: Sr. Fèlix Clemente Cavero (CUP-AMUNT)

Comissió Especial de Comptes

President: Sr. Jaume Oliveras Maristany (ERC-AM-AM)
Suplent: Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-AM)

Vocals:
Titulars: Sra. Sílvia Folch Sánchez i Sr. Albert Alfaro Giró (ERC-AM-AM)
Suplent: Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM)

Titulars: Sra. Neus Villarrubia del Valle i Sr. Amadeu Quintana Jolonch (FEM-Masnou)
Suplent: Sra. Isabel Redaño Andres (FEM-Masnou)

Titulars: Sr. Ernest Suñé Nicolás i Sra. Maria Llarás Vázquez (PSC-CP)
Suplent: Sra. Mònica González Huerva (PSC-CP)

Titulars: Sra. Meritxell Blanch Daura i Sr. Romà López Bolart (JxCAT-UNITS)
Suplent: Sr. Ivan Ollé Llopis (JxCAT-UNITS)

Titulars: Sra. Stella Parodi Barriga i Sr. Francisco Avilés Salazar (Cs)

Titular: Sr. Fèlix Clemente Cavero (CUP-AMUNT)

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-09-2020 09:26