Impostos

Oficina Municipal de Recaptació

L'Ajuntament del Masnou gestiona directament el cobrament dels seus tributs (impostos, taxes i preus públics) a través de l'Oficina Municipal de Recaptació.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a:

Telèfon: 93 557 17 48
Adreça electrònica: recaptacio@elmasnou.cat

Calendari fiscal

Comproveu quan heu de pagar els vostres tributs amb:

Podeu abonar-los de forma més còmoda domiciliant-ne el pagament.

Mesures especials per la crisi de salut pública causada pel nou coronavirus

S'ajornen els terminis de pagament de l'IBI

Mesura extraordinària aprovada per la Junta de Govern Local del 16 d'abril del 2020 per fer front a l'impacte econòmic i social del coronavirus i amb la finalitat de minimitzar el perjudici econòmic als contribuents i facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries.

 

1. Nous terminis per als contribuents que efectuen el pagament fraccionat i per domiciliació bancària

Per domiciliar el pagament cal emplenar la butlleta corresponent i trametre-la abans del 22 de juny del 2020. Mentre duri l'estat d'alarma, es pot enviar emplenada per correu electrònic a l'adreça recaptacio@elmasnou.cat. Quan s'aixequin les restriccions causade per la crisi de salut pública causada pel coronavirus, cal trametre-la a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. 

Els càrrecs s’efectuaran els dies:

 • 1r termini: 3 de juliol de 2020
 • 2n termini: 4 de setembre de 2020
 • 3r termini: 4 de novembre de 2020
 • 4t termini: 4 de desembre de 2020

 

2. Contribuents que fan un pagament únic no domiciliat

S’allarga el termini de pagament voluntari des del 4 de maig i fins al 4 de desembre.

 

Més informació.


Recepció de documents de l’ORGT (Diputació de Barcelona) amb el termini de pagament vençut*

*Tributs: IVTM, IAE o recaptació en via executiva.

- Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

 • Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
 • a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
 • o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

 • descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
 • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

 • descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
 • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Suspensió del pagament de taxes per als establiments comercials i modificació dels fraccionaments i ajornaments

S’ha suspès el període de cobrament de les exaccions industrials que figura al calendari fiscal del Masnou i que inclou les taxes de recollida d’escombraries i d’ocupació de via pública. També, s’ha recollit el compromís de recalcular-les una vegada aixecat l’estat d’alarma, per tal de no cobrar-les als establiments comercials que s’han vist obligats a tancar, pel període de tancament. Finalment, s’ha acordat l’aprovació d’un nou període de cobrament una vegada s’aixequi l’estat d’alarma, que es comunicarà més endavant.

Pel que fa als ajornaments i fraccionaments vigents, concedits abans del 17 de març, no es passaran a cobrament les quotes corresponents al 5 i 20 d’abril, que queden posposades al 5 i 20 de maig, i desplaçant un mes la resta de fraccions fins a la seva finalització.


Canals d'atenció als i les contribuents de l'ORGT (Organisme Gestió Tributària Diputació Barcelona)


Calendari fiscal aprovat prèviament a la crisi del coronavirus

Del 3 d’abril al 5 de juny de 2020

EXACCIONS INDUSTRIALS (recollida d’escombraries industrials, ocupació via pública, i taules i cadires via pública)

Els càrrecs de les domiciliacions bancàries fraccionades al 50% s’efectuaran els dies següents:

1r termini: 3 d’abril de 2020

2n termini: 2 d’octubre de 2020

Del 3 d’abril al 5 de juny de 2020

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

(Tribut delegat a la Diputació de Barcelona)

Els càrrecs de les domiciliacions bancàries s’efectuaran el dia 2 de juny de 2020.

Del 4 de maig al 6 de juliol de 2020

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

Els càrrecs de les domiciliacions bancàries fraccionades al 25% s’efectuaran els dies:

1r termini: 4 de maig de 2020

2n termini: 3 de juliol de 2020

3r termini: 4 de setembre de 2020

4t termini: 4 de novembre de 2020

Del 28 de maig al 30 de juliol de 2020

TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Els càrrecs de les domiciliacions bancàries s’efectuaran el dia 4 de juny de 2020.

Del 3 de setembre al 5 de novembre de 2020

EXACCIONS MUNICIPALS D’URBANA (recollida d’escombraries habitatge i entrada de vehicles)

Els càrrecs de les domiciliacions bancàries s’efectuaran el dia 2 d’octubre de 2020.

Del 18 de setembre al 18 de novembre de 2020

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES, IAE (empresarials, professionals i artístiques)

(Tribut delegat a la Diputació de Barcelona)

Els càrrecs de les domiciliacions bancàries s’efectuaran el dia 2 de novembre de 2020.Pagament fraccionat de l’IBI

Per acollir-se a aquesta opció, és indispensable la domiciliació bancària.

Per a qui ja compleixi aquest requisit de domiciliació, es procedirà automàticament al càrrec fraccionat de l’IBI en quatre fraccions del 25% cadascuna.

Qui no tingui la domiciliació i vulgui acollir-se al pagament fraccionat de l’impost de béns immobles urbans i rústics obligatòriament ha de sol·licitar-ne la domiciliació bancària. Per fer-ho, cal emplenar la butlleta adjunta i trametre-la abans del 22 de juny de 2020. Mentre duri l'estat d'alarma, es pot enviar emplenada per correu electrònic a l'adreça recaptacio@elmasnou.cat. Quan s'aixequin les restriccions causade per la crisi de salut pública causada pel coronavirus, cal trametre-la a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. 


Pagament fraccionat de les exaccions municipals industrials

Per acollir-se a aquesta opció, és indispensable la domiciliació bancària.

Per a qui ja compleixi el requisit de domiciliació, es procedirà automàticament al càrrec fraccionat de les exaccions municipals industrials en dues quotes, en les dates següents: 3 d’abril i 2 d’octubre de 2020.

Qui no tingui la domiciliació i vulgui acollir-se al pagament fraccionat de les exaccions municipals industrials obligatòriament ha de sol·licitar la domiciliació bancària. Per fer-ho, cal emplenar la butlleta adjunta i trametre-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana abans del dia 26 de març de 2020.

Si no s’opta per la domiciliació bancària, no hi ha cap possibilitat de fraccionar el pagament de l’IBI, com tampoc les exaccions municipals industrials, el pagament de les quals només es podrà fer en les dates especificades al calendari fiscal.         

Domiciliació bancària de la resta de tributs

Es pot sol·licitar la domiciliació bancària de la resta de tributs abans de la data d’inici del cobrament en període voluntari perquè tingui efecte en el mateix exercici de 2020.

Informació per a les persones sense domiciliació bancària

En cada període rebreu un tríptic que us permetrà efectuar el pagament de tributs en qualsevol de les entitats col·laboradores. La no recepció del tríptic no exclou el pagament del tribut. En aquells tributs gestionats directament per l’Ajuntament, si no el rebeu abans del termini, podeu adreçar-vos a qualsevol oficina de CaixaBank (“La Caixa”) i us en lliuraran un duplicat per tal que pugueu fer-ne el pagament.

Exposició pública

El termini d’exposició pública dels padrons als quals fa referència aquest calendari serà de vint dies naturals, que s’iniciarà l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al tauler electrònic d’aquest Ajuntament.

Observacions

La ciutadania ha de comunicar a l’Administració municipal qualsevol canvi dels seus béns sotmesos a tributació, ja sigui l’adquisició d’un bé immoble o el canvi del domicili fiscal.

Molt important

Una vegada transcorregut el termini assenyalat en aquest calendari per a cada tribut, els deutes pendents de pagament s’hauran d’exigir per la via de constrenyiment, tal com determina el Reglament general de recaptació, que comporta un increment de la quota amb recàrrecs, costes i els interessos corresponents.

Per al vostre interès, és important que us cenyiu als terminis fixats.

Per a més informació

Si teniu algun dubte, consulta o problema, podeu adreçar-vos al telèfon de Recaptació (93 557 17 48) de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h., a l’adreça de correu electrònic (recaptacio@elmasnou.cat) o a la pàgina web (www.elmasnou.cat).

Delegació ORGT

L’Ajuntament del Masnou té delegat en l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) els tràmits següents:

 1. Gestió i recaptació voluntària de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
 2. Gestió i recaptació voluntària de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).
 3. Recaptació executiva de tots els tributs i altres ingressos de dret públic local.
 4. Gestió i recaptació de les multes de trànsit.

Per informar, solucionar dubtes i fer gestions i tràmits relacionats amb aquests tributs, hi ha un punt de gestió de l’ORGT ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Masnou (Roger de Flor, 23). L’horari d’atenció presencial és de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h. Així mateix, també es pot obtenir informació i fer tràmits al Centre d’Informació Tributària, mitjançant el telèfon 93 202 98 02, de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h (dilluns i dimecres també de 15:00 a 17:00) i també a la seu electrònica de l’ORGT: http://orgt.diba.cat (disponible les 24 hores del dia).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-05-2020 18:43