Tancament allotjaments turístics pel coronavirus

Informació sobre la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic, publicat al BOE:https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3892

Segons l’ordre SND/257/2020, de 19 de març, es considera que la concentració de persones en allotjaments turístics que han de compartir determinats espais comuns, implica un increment del risc de contagi, pel que degut a la situació de restricció en la movilitat de persones resulta necessari, per garantir la contenció de la pandèmia, procedir a suspendre l’apertura al públic d’aquests establiments en línia amb l’establert en el l’apartat 4 de l’article 10 del Real Decreto 463/2020 pel que es declara l’estat d’alarma.

La suspensió d’apertura al públic d’establiments d’allotjament turístics afecta a tots els hotels i allotjaments semblants, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments semblants, ubicats en qualsevol part del territori.

Amb caràcter excepcional, queda permesa la prestació dels serveis de vigilància, seguretat i manteniment en aquests establiments.

Queda permesa l’apertura al públic d’aquells establiments turístics prevists en l’apartat primer d’aquesta ordre que allotgin clients que, en el moment de la declaració de l’estat d’alarma, s’hi trobin allotjats de manera estable i de temporada, sempre que els seus ocupants comptin amb les infraestructures, en els seus espais habitacionals, per poder portar a terme les activitats de primera necessitat en els termes que estableix el Real Decreto 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. No obstant, aquests establiments no podran admetre nous clients fins que finalitzi la suspensió prevista en l’apartat anterior.

El tancament recollit en l’apartat primer es produirà en el moment en el que l’establiment no disposi de clients als que pugui atendre i, en tot cas, en el termini màxim de set dies naturals des de l’entrada en vigor de la present norma, el 19 de març.

L’ordre ha entrat en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE, el 19 de març, i la seva vigència s’estendrà fins a la finalització de la declaració del peróde d’estat d’alarma o pròrrogues del mateix.

Tota la informació relacionada amb el Covid19 en l’àmbit turístic la podeu trobar en l’enllaç següent:

http://act.gencat.cat/COVID19/

Us trametem també l’enllaç a una web que ha creat la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya en la que trobareu respostes a les preguntes més importants sobre la repercussió al nostre sector del COVID-19.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-03-2020 14:48