Avui se celebra el Ple de maig

Última revisió 24-07-2018 17:42
17/05/2018

La sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament es farà el dia 17 de maig de 2018, a les 20 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 15 de març de 2018.

2. Donar compte de la Resolució de concessió d'una comissió de serveis per ocupar el lloc de treball d'intervenció a l'Ajuntament del Masnou.

3. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

4. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

5. Donar compte de l'informe corresponent al primer trimestre de l'any 2018 sobre compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò establert per l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

6. Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 868, de data 23 d'abril de 2018, de renovació automàtica dels membres del Consell de la Vila.

7. Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 871, de data 23 d'abril de 2018, de nomenament de la vicepresidència del Consell de la Vila.

8. Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 893, de data 27 d'abril de 2018, de nomenament dels representants del Grup Municipal ICV-EUiA-E.

9. Primera pròrroga del contracte, per lots, de la gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei d'escoles bressol municipals del Masnou. LIC 1-2014.

10. Aprovar inicialment l'establiment del Servei públic municipal d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

11. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió d'ajuts sobre la quota de l'impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica.

12. Aprovació inicial de la modificació de l'apartat 29.5 de les Bases d'execució del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa, exercici 2018.

13. Aprovació inicial de les bases específiques per a les subvencions per a la pràctica esportiva individual.

14. Aprovació inicial de les bases de la VIII beca de recerca local del Masnou.

15. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació del Masnou en l'àmbit del carrer de Mèxic (PAU Caserna-c. de Mèxic) i de la parcel·la delimitada pels carrers d'Almeria, del Berguedà i Pollacra Goleta Constança.

16. Aprovació inicial de l'Ordenança general de gestió de residus municipals.

17. Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de beques individuals al transport a alumnes residents al Masnou que cursen estudis post obligatoris.

18. Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits núm.10 per crèdit extraordinari i 11 per suplement de crèdit, d'inversions sostenibles.

19. Aprovació inicial de l'expedient 12/2018 de modificació per crèdits extraordinari i 13 suplement de crèdit amb baixa.

20. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.

21. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

22. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la municipalització del servei públic municipal d'escoles bressol al Masnou.

23. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per tal de denunciar la sentència jurídica del cas "La Manada".

24. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària.


Vegeu-ne les propostes