El dijous 26 d'octubre es farà un Ple extraordinari per debatre les ordenances fiscals i el Pressupost municipal

Última revisió 07-09-2018 14:18
20/10/2017

Es convoca la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que es farà el dia 26 d’octubre de 2017, a les 20 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent:

1. Modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i taxes i la imposició i l'ordenació de la taxa pel servei complementari de recollida, transport i tractament dels residus comercials i industrials assimilables a municipals per a l'any 2018.

2. Aprovació inicial del Pressupost general 2018, bases d’execució, relació de subvencions nominatives, plantilla, el catàleg i la relació de llocs de treball de l’exercici 2018.

El text sencer de la proposta es pot llegir aquí.