El Ple de maig facilita les tramitacions necessàries per a l'execució del pas soterrat del carrer de Brasil

Última revisió 07-09-2018 14:17
19/05/2017

Abans d’iniciar el plenari, els membres dels consistori i el públic assistent van dedicar un minut de silenci en senyal de dol per la mort d’un jove veí del Masnou, que va patir un accident el passat dia 14 de maig dins una fàbrica abandonada de Teià.

Ahir el consistori va aprovar per unanimitat l’aprovació de la concessió administrativa per a l'ocupació del domini públic ferroviari relativa a l'autorització d'ADIF per a l'execució de les obres ordinàries del projecte de millora de l'accessibilitat del pas soterrat del carrer de Brasil, amb l’objectiu de facilitar la continuïtat de les obres iniciades a la zona i garantir-ne l’agilitat en l’execució. Es tracta d’un tràmit necessari, que ahir gràcies als vots favorables de tots les forces polítiques, va deixar de ser un escull. La proposta va comptar amb 20 vots favorables (el regidor Romà López va excusar la seva absència al ple). Cal recordar que l’Ajuntament va decidir recentment resoldre el contracte per a l’execució d’aquestes obres amb l’empresa Axis Patrimoni SL perquè, entre d’altres motius, no havia gestionat aquest tràmit. Paral·lelament s’està treballant per poder licitar de nou la totalitat del projecte executiu, amb la voluntat d’iniciar les obres tot just passat l’estiu. Tot i el vot favorable de tots els grups polítics, el portaveu d'ICV-EUiA, Màxim Fàbregas, va sol·licitar al regidor responsable un informe tècnic que exposi les actuacions que es faran anualment per mantenir l’obra executada i el seu impacte econòmic. Per la seva part, el regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, va contestar que “tenint en compte que al costat mar s’hi construïa una rampa, no veig el possible cost sobrevingut que això podria suposar”.

El segon punt de l’ordre del dia del ple, la proposta de resolució dels recursos de reposició interposats per la mercantil Transport Urbans del Masnou, SL i el Banc Popular Español, SA, contra l'acord del Ple de l'Ajuntament del Masnou de data 22 de desembre de 2016, que aprovava definitivament la liquidació definitiva del contracte de servei de transport urbà del municipi del Masnou, també va ser aprovat amb 14 vots a favor de l’ Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 10 vots), ICV-EUiA (2 vots) i el PSC (2 vots), i l’abstenció de Ciutadans (3 vots), la CUP-PA (2 vots) i el PP (1). L’aprovació desestima les al·legacions contingudes en el recurs de reposició interposat per l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL contra l’acord del Ple per a la liquidació definitiva del contracte, i estima les al·legacions contingudes en el recurs de reposició interposat pel Banc Popular Español, SA. contra el citat l’acord. Per últim s’aprovava retornar la garantia per import de 3.000.000 de pessetes (18.030,36 euros) al titular de l’aval. El portaveu del PSC, Ernest Suñé, va al·legar manca de cintura política, tot considerant que el Govern mantenia una postura massa rígida a l’hora de negociar amb l’empresa. El portaveu d'ICV-EUiA, Màxim Fàbregas, que va felicitar a la plantilla municipal i el regidor de Mobilitat, Joaquim Fàbregas, per la feina i l’esforç realitzat, va aprofitar l’exposició per recordar que el seu grup mantenia la voluntat de remunicipalitzar els serveis, fet que també va apuntar la portaveu de la CUP, Rosa Subirats, durant el seu torn de paraula. El portaveu de Ciutadans, Frans Avilés, va advertir que el desacord acabaria en un contenciós-administratiu i demanava a l‘Equip de Govern que fes un esforç per continuar negociant. En resposta als grups que van intervenir, el regidor Joaquim Fàbregas, va agrair al PSC el seu vot favorable, i a ICV-EUiA el seu suport al llarg de tot el procés.

Just abans de les aprovacions dels punts anteriors, es va donar compte de l'informe corresponent al primer trimestre de l'any 2017 sobre compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò establert per l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. També de la gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions (Art.218.3 TRLHL) a la Sindicatura de Comptes.

Durant el torn de preguntes adreçades a l’Equip de Govern per part de l’oposició, punts de vista diferents en la interpretació d’unes declaracions fetes en un ple anterior, van provocar una conversa tensa entre el portaveu d'ICV-EUiA, Màxim Fàbregas, i el regidor de Govern, Ricard Plana. En aquest apartat del ple, va aflorar de nou la situació exposada per la pròpia entitat SOCNUM Casinet a l’audiència pública prèvia al ple. El portaveu del PSC, Ernest Suñé, va afirmar al respecte que l’entitat necessitava 3.600 euros per sobreviure, quantia que l’entitat havia deixat d’ingressar per la pèrdua del servei de bar. Suñé va considerar la proposta de canvi de planejament com una opció ruïnosa per l’entitat, perquè l’obligava a endeutar-se en 30.000 euros per assumir el cost de la inversió, “serà la desaparició de l’entitat”. Va proposar a l’Equip de Govern que signés un conveni de 4000 euros amb l’entitat per garantir-ne la continuïtat i que no es fessin canvis urbanístics. En resposta, el regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, va oferir-se per tornar a parlar-ne i buscar solucions amb tots els grups polítics i també amb SOCNUM Casinet. Plana va aclarir que la proposta de canvi de planejament va ser feta per un particular, i també que el “problema de fons” era que els veïns de l’ edifici on actualment s’ubica l’entitat consideraven que “viuen en un edifici per habitatges i no es convenient ubicar-hi un equipament municipal ni una entitat”. Altres temes consultats per l’oposició, en concret del PP, van ser el retorn de les plusvàlues i les afectacions dels locals de l’Illa Centre al comerç local.

Mocions i declaracions institucionals

Els tres punts de l’apartat de mocions i declaracions institucionals presentades al plenari van ser aprovades per unanimitat:

• Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA demanant actuacions relacionades amb la instal·lació d'ascensors o d'aparells elevadors als edificis plurifamiliars d'habitatges. La moció va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals, amb les esmenes incorporades de l’Equip de Govern.

• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP d'adhesió al projecte "No puc esperar!". Aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals, amb una esmena incorporada de l’Equip de Govern que corregia el fet de concentrar la campanya informativa al municipi del Masnou.

• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport a una llei d'aprofitament dels excedents alimentaris. Va ser aprovada per unanimitat de tots el partits.

Audiència pública

L’audiència pública prèvia va atendre tres qüestions del públic assistent. Van haver-hi dos peticions a títol personal a l’Equip de Govern: una intervenció denunciava el mal estat d’una parcel·la privada ubicada als voltants de can Mandri, que precisa una intervenció urgent perquè no es degradi més (cal que es tallin les herbes, s’ il·lumini i no s’utilitzi de pipicà entre d’altres), segons l’ interlocutor. L’altra intervenció, també a nivell particular, feia referència al conveni de treballadors, en concret es consultava si s’estava treballant sobre l’article 54 que parla de la jubilació anticipada, entre d’altres. SOCNUM Casinet va ser present de nou a la sessió prèvia al plenari per demanar una solució definitiva al canvi de qualificació urbanística de la finca ocupada per l’entitat.

Ple municipal i públic assistent fent un minut de silenci (18 de maig)
Ple municipal i públic assistent fent un minut de silenci (18 de maig)