El Ple de novembre serà el dia 15

Última revisió 12-11-2018 09:00
09/11/2018

El proper Ple ordinari serà el 15 de novembre de 2018, a les 20 hores, a la sala de sessions de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 18 d'octubre de 2018.
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
4. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del tercer trimestre del pressupost 2018 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
5. Donar compte del compliment de l'article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, sobre la remissió del cost efectiu dels serveis de l'exercici 2017 al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
6. Donar compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de l’any 2018 sobre compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
7. Expedient d'imposició i ordenació de contribucions especials per obres d'urbanització del carrer de l'Abat Escarré.
8. Aprovació inicial de l'expedient número 26/2018 de modificació per crèdit extraordinari finançat amb baixa.
9. Aprovació de l'expedient número 27/2018 Modificació de crèdit per transferències.
10. Aprovació inicial de l'expedient número 29/2018 de modificació per suplement de crèdit del capítol 1, finançat amb baixa del fons de contingència.
11. Increment addicional conforme l'article 18.dos del la Llei 6/2018 de Pressupostos generals de l'Estat.
12. Modificació de l'acord de condicions laborals dels empleats i empleades públiques de l'Ajuntament del Masnou - prestació per incapacitat temporal.
13. Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts sobre la quota de l'impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica.
14. Aprovar inicialment les Bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions municipals per al lloguer d’habitatge habitual.
15. Devolució de la garantia definitiva del contracte de la concessió administrativa per a l'explotació de la guingueta/bar, de propietat municipal, situada a la zona esportiva de Pau Casals.
16. Execució de la sentència núm. 160/2018, de 26 de febrer de 2018, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 210/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interposat per FCC contra la resolució de 13 d’abril de 2015 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic núm. 67/2015 i contra l’acord del Ple de l’Ajuntament del Masnou de data 14 de maig de 2015 relatiu al contracte dels serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou.
17. Aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. i l’Ajuntament del Masnou, d’actuació sobre l’accés a l’estació d’Ocata per millorar-ne l'accessibilitat.
18. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.
19. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
20. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP a favor d'iniciar la tramitació per incorporar el Masnou dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
21. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la municipalització del servei d'immobilització de vehicles, la seva retirada de la via pública per mitjà de grua i posterior trasllat al dipòsit municipal.
22. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES de suport a la resolució 92/XII del Parlament de Catalunya.
23. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del Decret de menjadors.
24. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES a favor de l'absolució dels presos polítics.