El Ple del mes de desembre serà el dimecres 20

Última revisió 07-09-2018 14:18
14/12/2017

La propera sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament es farà el dimecres 20 de desembre de 2017, a les 20 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 19 d'octubre i del Ple extraordinari i urgent del 26 d'octubre de 2017.

2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4. Donar compte del Decret d'Alcaldia de correcció d'error de la modificació de la designació de les persones membres de la Junta de Govern Local.

5. Donar compte del compliment de l'article 116 ter de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, sobre la remissió del cost efectiu dels serveis exercici 2016, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

6. Aprovació del calendari de sessions ordinàries del Ple i de la Comissió Informativa per al 2018.

7. Modificació del nomenament dels representants municipals per a diferents organismes.

8. Massa salarial personal laboral 2017.

9. Aprovació del Compte General exercici 2016.

10. Pròrroga del conveni de delegació de la competència de Servei d'Atenció Domiciliària al Consell Comarcal del Maresme i addenda econòmica per al 2018.

11. Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament del Masnou i l'Empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà al Masnou.

12. Revisió de preus del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou (LIC 8/2014), període 15/2/2017 al 14/02/2018.

13. Modificació del conveni de la finalització de la prestació del servei d'abastament d'aigua per part d'Aigües Aragó CB.

14. Esmena error de fet de l'acord del Ple de 16 de novembre de 2017 sobre tarifes aigua 2017-2018.

15. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.

16. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

17. Presa de raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidora d'aquest Ajuntament, formulada per la senyora Noemí Condeminas Riembau.

El text sencer de les propostes es pot llegir clicant aquí.

A les 19.30 h començarà l'audiència pública prèvia al Ple, a la mateixa sala de sessions.