El Ple extraordinari aprova les ordenances fiscals i posposa el debat del Pressupost 2018

Última revisió 07-09-2018 14:18
27/10/2017

El segon Ple extraordinari de la jornada del dijous 26 d'octubre era dedicat a debatre les ordenances fiscals i el Pressupost municipal, però només es va aprovar el primer punt. El segon, el del Pressupost per al 2018, va quedar posposat després que l’alcalde, Jaume Oliveras, tanqués la sessió plenària anunciant que “obriré converses amb els diferents grups municipals per arribar a un consens al més ampli possible”.

La modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i taxes i la imposició i l'ordenació de la taxa pel servei complementari de recollida, transport i tractament dels residus comercials i industrials assimilables a municipals per a l'any 2018 van ser aprovades amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 10 vots en absència d’una regidora), i el vot contrari de Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1), i l’abstenció de la CUP-PA (1 vot, en absència d’una regidora). Abans, les formacions del PSC i d’ICV-EUiA-E i Ciutadans hi havien presentat diverses esmenes que no van prosperar, entre les quals destacava el manteniment del tipus impositiu de l’IBI i la millora del càlcul de les taxes (per part del PSC), o la supressió de la taxa de clavagueram i la rebaixa de la pressió fiscal (per part d’ICV-EUiA-E). Aquesta darrera demanda també es va repetir a les esmenes presentades per Ciutadans, que, segons el seu portaveu, eren encara molt més accentuades.

El regidor d’Hisenda, Jordi Matas, va explicar les novetats més significatives fruit de la modificació de les ordenances fiscals. En relació amb l’impost sobre béns immobles, es redueix el tipus de gravamen general, del 0,81% al 0,786% quan es tracti de béns de naturalesa urbana, per aplicació de l’increment cadastral. Pel que fa a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, s’inclouen en la bonificació del 75% de la quota els vehicles que utilitzin gas liquat del petroli (GLP), perquè les característiques del motor provoquen menys contaminació i utilitzen energies renovables. En referència a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, s’incrementa la bonificació del 75% al 95% en les transmissions de l’habitatge habitual per causa de mort. També, a la taxa per llicències, comunicacions prèvies, declaracions responsables i controls posteriors a l’inici de les activitats, s’incrementa la tarifa a 294,59 euros a fi de legalitzar els habitatges d’ús turístic. Pel que fa a la taxa per recollida d’escombraries, es manté la mateixa quota tributària que la que es va aplicar a l’exercici 2017 per a la recollida, transport i tractament de residus domèstics i, com a novetat, es crea una nova ordenança que regularà la taxa pel servei complementari de recollida, transport i tractament dels residus comercials i industrials per seguir la premissa de “qui més residus genera, més ha de pagar”, segons va explicar el regidor.

Els ingressos provinents de les ordenances (62,44%) es mantenen en una línia similar a l’any anterior, amb un increment de 420.189 euros respecte al 2017.

Federico de la Heras, del PP, va ser el primer d'exposar les conclusions, que no es van basar en el contingut dels diferents punts de les ordenances, sinó en el sentit general, que segons el portaveu és erroni: “Són una part fonamental del Pressupost i tinc la sensació d’estar vivint una experiència surrealista”. Considerava incoherent que es contemplessin les aportacions de l’Estat espanyol al Pressupost 2018, tenint en compte que l’Equip de Govern està a favor de la independència i, per tant, no haurien de comptar amb aquesta quantia. Va afirmar que “el camí de la independència no porta a aquests pressupostos”.

Ernest Suñé, del PSC, va voler aturar-se en el seu discurs per fer una explicació en profunditat de la nova taxa de la recollida comercial: “Ens alegrem que per fi arribi la proposta de segregar-la de la recollida domèstica, tot i que arribi tard." Suñé va considerar injustes les taxes comercials, perquè creu que hi havia un greu biaix en el càlcul. El seu grup tampoc no va estar d’acord amb la taxa de clavegueram, perquè la consideren injusta per a les persones més respectuoses amb el medi ambient, “que el fan sevir menys que la resta”. Finalment, va avançar que estudiarien presentar un recurs pels criteris aplicats a les taxes dels residus comercials.

D’altra banda, Màxim Fàbregas, d’ICV-EUiA-E, va explicar la fita principal de totes les esmenes presentades pel seu grup, que perseguien rebaixar la pressió fiscal a la ciutadania. Es va queixar sobre la inflexibilitat del Govern a l’hora d’acceptar esmenes (de 34 esmenes presentades pel seu partit, se n’havien acceptat 5). Alhora, va considerar inadequat que un ajuntament amb superàvit presenti unes ordenances continuistes i no rebaixi la pressió fiscal, al seu entendre, abusiva. “L’any passat, el superàvit va ser superior a 3 milions; s’ingressa més del que es gasta. Per tant, es demostra que la rebaixa fiscal és possible”, va sentenciar.

Frans Avilés, de Ciutadans, va defensar una rebaixa molt elevada en el conjunt de les ordenances presentades, en considerar que “cal retornar l’esforç fiscal que han fet els ciutadans durant molts anys”. Va explicar que havien presentat una proposta de màxims, per tal de rebre una proposta alternativa per part del Govern, però que “no ha estat així”, va lamentar. El discurs d’Avilés també va fer al·lusió a la nova república catalana que es vol posar en marxa, en to crític.

L’alcalde va anunciar la retirada del punt 2 de l’ordre del dia del Ple, que consistia en l’aprovació inicial del Pressupost general 2018, bases d’execució, relació de subvencions nominatives, plantilla, el catàleg i la relació de llocs de treball de l’exercici 2018, i va donar per finalitzada la sessió.

Votació durant el Ple extraordinari per l'aprovació ordenances 2018
Votació durant el Ple extraordinari per l'aprovació ordenances 2018