L'Ajuntament reactiva la construcció del nou pavelló esportiu i la reforma de l'actual

Última revisió 07-09-2018 14:18
09/11/2017

Avui, dijous 9 de novembre, l’Ajuntament ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’anunci de licitació del projecte de les obres relatives a la construcció d’un pavelló esportiu municipal PAV 2 i reforma del pavelló actual. A partir d’ara, les empreses interessades a concórrer en aquest concurs tenen fins al dimarts 5 de desembre de 2017 (26 dies naturals) per presentar una proposta. Així, l’Ajuntament desbloqueja una situació que s'arrossegava des de finals de l’any passat, quan es va aturar el projecte a petició de l’empresa contractada.

En concret, el dijous dia 2 de novembre, la Junta de Govern va aprovar l’expedient de contractació per a la redacció de la modificació del projecte de les obres relatives a la construcció d’un pavelló esportiu municipal PAV 2 i reforma del pavelló actual situat al carrer de Sant Sebastià del Masnou, i l'execució de l'obra de construcció que es detalli en la referida modificació de projecte. El pressupost d’execució per al nou contracte, que inclou la redacció de la modificació del projecte i l’execució de l’obra, és d’1.415.000 euros, IVA inclòs. Alhora, es van aprovar els plecs de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que regiran el contracte. També es va convocar la licitació, mitjançant el procediment obert amb pluralitat de criteris de valoració, que avui s’ha publicat al BOPB i al perfil de contractant.

D’ençà que, a final del mes de novembre de 2016, l’empresa responsable de les obres de construcció del nou pavelló esportiu, Romero Gamero, SAU, va sol·licitar la suspensió de les obres i que es procedís a la resolució del contracte al·legant discrepàncies de caire tècnic i econòmic, les obres han estat aturades. En aquest sentit, un mes més tard, l’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, va signar el decret d’inici de l’expedient de resolució del contracte d’obres ordinàries del projecte de construcció d’un pavelló esportiu municipal i la reforma del pavelló actual. L’alcalde va dictar aquest decret i va ordenar la suspensió temporal de les obres d’acord amb els informes emesos per la direcció facultativa de les obres i per l’arquitecte municipal, en què es considera que es finalitzen les obres en el marc d’una nova contractació d’acord amb un projecte modificat.

Notícies relacionades:
L'Ajuntament accepta la sol·licitud de suspensió del contracte d'obres del pavelló esportiu
L'empresa responsable de les obres de construcció del nou pavelló esportiu sol·licita la suspensió de les obres