L'Equip de Govern del Masnou viu el primer Ple en minoria

Última revisió 26-02-2019 16:53
17/11/2017

El Ple ordinari del 16 de novembre va ser la primera sessió que l’Equip de Govern d’ERC-AM-MES afrontava en solitari i en minoria, després que, dos dies abans, quatre dels cinc integrants del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió) presentessin la seva renúncia a l'alcalde, Jaume Oliveras, i deixessin així sense efecte el pacte per al mandat 2015-2019. En aquest Ple, l’Equip de Govern portava a aprovació el Pressupost municipal vinculat a una qüestió de confiança, una prova de foc que no va aconseguir el suport necessari per aprovar els comptes ni tampoc per superar la qüestió de confiança del batlle.

Les formacions de Ciutadans (3 vots), la CUP-PA (2 vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot) van votar en contra de l’aprovació inicial del Pressupost general 2018, bases execució, relació de subvencions nominatives, plantilla, catàleg i la relació de llocs de treball de l'exercici 2018, i el Grup Demòcrata PDeCAT-Unió (4 vots) i ICV-EUiA-E (2 vots) es van abstenir. Pel que fa a la qüestió de confiança, va ser rebutjada amb el vot contrari del Grup Demòcrata PDeCAT-Unió (4 vots, en absència d’una regidora), Ciutadans (3 vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot), i l’abstenció de les formacions de la CUP-PA (2 vots) i d’ICV-EUiA-E (2 vots). A partir d’aquí, s’obre un període de 30 dies perquè els comptes municipals siguin aprovats, a excepció que es presenti una moció de censura i un programa electoral alternatiu. En el cas que no se’n presenti cap, els pressupostos quedaran aprovats i ERC-AM-MES continuarà governant amb 6 regidors de 21.

Tot i no aprovar-se, el punt per debatre el Pressupost va ser el que va acaparar gran part del temps de la llarga sessió plenària. L’alcalde va explicar, a grans trets, els objectius del Pressupost municipal de l’Ajuntament del Masnou per a l'any 2018, de gairebé 24,2 milions d’euros, regits per “la contenció dels ingressos tributaris, amb criteris de prudència, i amb la voluntat política de no incrementar els tipus impositius per als diferents tributs; la contenció de la despesa; el manteniment de la capacitat inversora i la gestió dels recursos amb solvència, rigor i estabilitat”. Segons l’Equip de Govern, els comptes municipals segueixen una línia continuista, però presenten algunes novetats pel que fa a les inversions, “en què es manté un esforç inversor significatiu però equilibrat i dins dels marges que suggereixen els criteris de sostenibilitat en l’endeutament”, va dir l’alcalde.

Els grups municipals a l’oposició que hi van presentar esmenes van ser el del PSC, ICV-EUiA-E, Ciutadans i PDeCAT-Unió. Alhora, van manifestar molts dubtes sobre qüestions d’ordre referents a la viabilitat jurídica de les esmenes presentades i van haver d’intervenir en diverses ocasions tant el secretari com l’interventor de la corporació per aclarir-les. Finalment, totes aquelles emenes que feien referència a variacions del Pressupost van ser retirades, “ja que, si es produís un desequilibri econòmic, el Pressupost seria retornat”, va explicar el secretari.

Les esmenes presentades pel PSC i ICV-EUiA-E van ser aprovades. Les del primer grup eren relatives a les bases d’execució del Pressupost i, les del segon, es referien a inversions i polítiques d’acció social. Per contra, tant les esmenes presentades per Ciutadans –referents a la reducció i supressió de partides i de PDeCAT-Unió –sobre les inversions i la plantilla, catàleg i la relació de llocs de treball de l'exercici 2018, no van ser aprovades.

El Pressupost, doncs, no va ser aprovat i les raons que van donar els diferents grups polítics van ser diverses. Federico de las Heras (PP) va justificar el seu vot contrari per un “motiu polític”. El portaveu del PP va explicar que “aquest era el Pressupost de la nova república i això significa que no es creien la independència ni vostès mateixos quan més de 5 milions són procedents de l’Estat”. D'altra banda, el portaveu del PSC, Ernest Suñé, va dir que “moltes de les accions ens satisfan i d’aquí la nostra poca exigència a l’hora de modificar el Pressupost”. També va mostrar la seva satisfacció per la incorporació de propostes del seu grup fetes en anys anteriors, però va voler posar sobre la taula “la complexitat d’anàlisi de la proposta referent a la plantilla” i va ser crític amb la gestió dels recursos humans del consistori. En el torn del portaveu d’ICV-EUiA-E, Màxim Fàbregas, fent referència a les esmenes transaccionades, va explicar que “el trencament del Govern ha facilitat la consecució d’aquest acord amb el nostre grup municipal” i va matisar que aquesta unió “ha estat exclusivament en l’àmbit pressupostari”. L’acord, preveu, entre d’altres, la construcció d’una nau polivalent al Camí del Mig, polítiques d’inversió destinades a augmentar el parc públic municipal d’habitatge social i l’adequació de l’espai lliure que hi ha a l'avinguda de la Mare de Déu del Pilar amb el carrer de Valladolid. En aquest sentit, l’alcalde va fer referència al document que havien signat ambdues formacions, que ratifica el compromís de dur a terme aquestes inversions i suposa una modificació de crèdit posterior centrada en polítiques socials. “Tot i que estem satisfets, el Pressupost del Govern no és el nostre pressupost i, per aquesta raó, no pot comptar amb el nostre vot favorable”, va dir Fàbregas en finalitzar la seva explicació. Dídac Miró, regidor de la CUP-PA, va argumentar el seu vot en contra explicant que “no podem esmenar i aprovar aquesta proposta”, ja que, a parer seu, el Govern no té una política activa en determinats sectors que el seu grup considera prioritaris i, en conseqüència, no té partides en aquests àmbits. “No aprovem els pressupostos com a esmena a la totalitat de l’acció de Govern d’aquests anys” i “fins que l’acció del Govern municipal no compti d’una manera clara i transversal amb la participació de les veïnes no tindrà el nostre suport”, va afegir. Pel portaveu de Ciutadans, Frans Avilés, l’argumentació del seu vot contrari va ser justificada per diverses raons, com el rebuig de les esmenes presentades pel seu grup i el desacord amb les ordenances fiscals (vinculades al Pressupost) aprovades al Ple anterior. I va afegir: “Tenim dubtes seriosos del que significarà la conversió en zona de vianants del carrer de Roger de Flor”, una de les inversions destacades al Pressupost del 2018.

La tensió va augmentar en el torn de la justificació de vot del portaveu del Grup Demòcrata, Eduard Garcia, que va deixar clar que el seu grup se sentia coautor del Pressupost esmenat, però va recordar que “les nostres esmenes no han prosperat pel vot de qualitat de l’alcalde i, per tant, podríem interpretar que avui és ell qui ha bloquejat el nostre Pressupost pel seu vot de qualitat”. Garcia va repetir en diverses ocasions al Ple que “seguim sense entendre l’avantatge que genera la qüestió de confiança vinculada al Pressupost” i que “segurament hauria estat tan fàcil com esperar-se al Ple de desembre”. El regidor demòcrata va exposar les diverses possibilitats que creien que podien ser el motiu de la qüestió de confiança: “Molestàvem el Govern i, en qüestionar la nostra confiança, només ens quedava marxar-ne”; a més, “l’alcalde no volia mantenir els seus compromisos” i “aquesta introducció a l’ordre del dia no és res més que una mostra d’autoritarisme”.

Durant el debat, es va plantejar un dels motius pels quals el Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió) havia presentat la seva renúncia a l'alcalde. El portaveu d’aquest grup va explicar que, quan eren al Govern, havien manifestat “la voluntat i la necessitat que la plantilla i el Pressupost es debatessin en el mateix Ple”. Al Ple d’octubre, l’ordre del dia no va incloure la votació de la modificació de la plantilla i, al seu parer, “avui portem a aprovació la mateixa plantilla de l’any passat, quan tenim la capacitat i necessitat de modificar-la”. L’alcalde, Jaume Oliveras, va rebatre Garcia explicant que “el dia del Ple extraordinari, dues hores abans, se’ns va manifestar el vot contrari del seu grup i la sorpresa del vot en contra ens va ocasionar la retirada del punt”. Oliveras va admetre que “no acabo d’entendre la situació de bloqueig a la qual ens heu abocat” i, en aquest cas, “només ens quedava procedir al desbloqueig”. Referint-se únicament a Garcia, l’alcalde va dir a l’edil que “tinc la percepció subjectiva que vostè des del primer dia és a l’oposició”, a la qual cosa el regidor d’Unió va respondre que “vostè m’ha apartat del Govern des del primer dia i ha posat un regidor a exercir les meves competències”.

S’aprova un paquet relacionat amb la millora del subministrament d’aigua del municipi

La unió que va mancar a gran part del Ple es va concentrar en cinc punts de l’ordre del dia que feien referència a la millora del subministrament d’aigua del municipi. Es van aprovar, gairebé per unanimitat, els punts que inclouen el Pla director d’abastament d’aigua potable, la proposta d’actuació de millora per millorar la xarxa d’aigua, l’addenda del contracte (per articular el fons de reversió de 1,6 milions d’euros), la finalització de la prestació del servei d'abastament d'aigua per part d'Aigües Aragó CB, el conveni entre l’Ajuntament del Masnou i SOREA per a l’execució d’obres de millora de la xarxa del servei municipal de subministrament d’aigua potable (arran de l’auditoria i per valor de prop de 230.000 euros) i l’expedient de revisió de tarifes del Servei Municipal de Subministrament d’Aigua del municipi del Masnou per al període d’octubre de 2017 a setembre de 2018, que desestima la sol·licitud de revisió de tarifes i les congela. Aquest darrer va comptar amb l’abstenció d’ICV-EUiA-E, un grup que tampoc va veure prosperar les esmenes presentades.

Aquestes aprovacions permetran realitzar les actuacions necessàries establertes al Pla director per al correcte funcionament del servei, de les quals es consideren com a prioritàries la connexió de la xarxa d’aigües d’Aragó, la renovació de la xarxa d’abastament i distribució de la urbanització de Santa Madrona, la renovació de la xarxa d’aigües de Can Barrera, la millora de la xarxa de l’espai comú dels blocs dels carrers dels Ametllers i de Can Mandri, la primera fase dels nous hidrants proposats, l’execució de la canonada de buidat del dipòsit nou, la minimització d’avaries, l’eliminació del dipòsit Meià baix i l’adequació del dipòsit del Cementiri.

Altres punts aprovats:

 • Es va donar compte dels decrets d'Alcaldia.
 • Es va donar compte compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació del compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del tercer trimestre del Pressupost 2017 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
 • Es va donar compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de l’any 2017 sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
 • Aprovació inicial de l'expedient número 36/2017, de modificació de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa. Aprovat amb el vot de qualitat de l’alcalde després d’obtenir els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots) i el PP (1 vot); en contra de Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i el PSC (2 vots); i les abstencions del Grup Demòcrata (PDeCAT-Unió, 4 vots) i la CUP-PA (2 vots).
 • Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell de la Vila de l’Ajuntament del Masnou. Després d’incorporar esmenes d’ICV-EUiA-E, va ser aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de la CUP-PA (2 vots), que hi va votar en contra, i del Grup Demòcrata (PDeCAT-Unió, 4 vots), que es va abstenir.
 • Modificació del Reglament del Consell Municipal de Patrimoni Cultural. Aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció de la CUP-PA (2 vots), que hi va votar en contra.
 • Nomenament i cessament de membres del Consell Municipal de Patrimoni Cultural. Aprovat per unanimitat.
 • Aprovar la denominació de la pista esportiva del Complex Esportiu del Masnou com a "pista Ricky Rubio". Aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de la CUP-PA (2 vots), que es va abstenir.
 • Rectificació de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou a 31/12/2016. Aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció d’ICV-EUiA-E (2 vots) i la CUP-PA (2 vots), que es van abstenir.
 • Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a entitats a atorgar pel procediment de concurrència competitiva. Després d’incorporar unes esmenes del PSC i rebutjar-ne unes d’ICV-EUiA-E, van ser aprovades amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte ICV-EUiA-E (2 vots), que hi va votar en contra.
 • Declaració d’utilitat pública o interès social de les oficines de l’Associació Síndrome d’Asperger del Maresme situades al local 2.2. del carrer de l'Agricultura, 16-18, del Masnou. Aprovada per unanimitat.

Punts d’urgència:

 • Es va donar compte dels decrets d'Alcaldia de modificació d'organització del cartipàs municipal.
 • Canvi del dia de les comissions informatives i del Ple ordinari del mes de desembre de 2017. Aprovat per assentiment.

Mocions i declaracions institucionals:

 • Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per demanar la gestió municipal dels habitatges de la SAREB i evitar l'especulació immobiliària als municipis. Aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció del PP (1 vot), que es va abstenir.
 • Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ i CUP-PA per la llibertat de les preses i presos polítics. Aprovada amb els vots a favor dels grups municipals que presentaven la declaració institucional i ICV-EUiA-E (1 vot, en absència d’un regidor); i en contra, de Ciutadans (3 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1 vot).
 • Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de rebuig a l'empresonament del vicepresident i 7 consellers i conselleres del Govern de Catalunya. Aprovada amb els vots a favor d’ICV-EUiA-E (1 vot), ERC-AM-MES (6 vots), PDeCAT-UNIÓ (4 vots) i CUP-PA (2 vots); i en contra, de Ciutadans (3 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1 vot).

Mocions i declaracions institucionals d’urgència:

 • Moció presentada pel Grup Municipal del PSC de suport i front comú per Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Medicament. Aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de la CUP-PA (2 vots) i d’ICV-EUiA-E (1 vot), que es van abstenir.
 • Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ, ICV-EUiA-E i PSC amb motiu del dia contra la violència envers les dones. Aprovada per unanimitat.

Audiència pública
A l’audiència pública prèvia al Ple hi va haver diverses intervencions del públic relatives a l’atenció al públic a l’Ajuntament, la transparència municipal, el protocol o les mesures que se segueixen quan es produeix un tall a la Nacional II, així com també la demanda d’una megafonia per a les concentracions que es realitzen davant l’Ajuntament.