2017-007 Proces-selectiu-per-cobrir-1 plaça de subaltern mitjançant- concurs oposció, promocio-interna

El termini de presentació d'instàncies serà del 16 de juliol al 5 d'agost de 2019, ambdós inclosos