2018-013 Procés selectiu per cobrir el lloc de treball d'oficial electricista, mitjançant el sistema de concurs-oposició

El termini de presentació d'instàncies encara no està obert