2019-003-004 Procés selectiu per a cobrir 6 places d'agent de la policia local, (3 places per concurs oposició lliure i 3 places reservades a mobilitat horitzontal)

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat