I-2020-001 Procés selectiu per a cobrir interinament el lloc de treball de Monitor/Socorrista

L'anunci de les bases i convocatòria del procés selectiu per cobrir interinament el lloc de monitor/socorrista, està publicat en el BOPB de 16 de març de 2020, el termini de presentació d'intàncies de 20 dies naturals s'iniciarà quan s'aixequi la suspensió de terminis per la COVID-19.