Dues obres en marxa per millorar la xarxa d'abastament d'aigua

Última revisió 27-02-2019 08:01
26/02/2019

Es renova una part de la infraestructura de subministrament al barri de Santa Madrona i una canonada que proporciona aigua a bona part del Masnou

Ja estan en marxa les obres de dos projectes de força envergadura que tenen l’objectiu de millorar la xarxa d’abastament d’aigua del Masnou. Ambdues actuacions estan previstes al Pla director d’abastament del municipi i es duen a terme en compliment de diversos acords del Ple municipal. També estan vinculades al conveni signat el desembre del 2017 entre l’Ajuntament i Sorea, l’empresa gestora del servei. Així, és Sorea qui executa les obres. Es financen amb el fons de reversió, que és la reserva de diners que l’empresa ha de destinar a inversions, tal com preveu la concessió d’aquest servei públic.

Proveïment a Santa Madrona

El primer d’aquests dos projectes té l’objectiu de solucionar els freqüents talls de subministrament que pateix el barri de Santa Madrona. El pressupost d’execució per contracte està dotat de 224.325,71 euros (IVA inclòs). Es preveu enllestir els treballs a finals del mes de maig.

L’actuació principal que s’hi fa és la instal·lació de noves canonades de transport (de fosa dúctil i polietilè d’alta densitat) per substituir les antigues. Fetes de fibrociment, són una de les causes principals dels talls, ja que es troben en un estat deficient i tenen un diàmetre insuficient. Un altre problema de la xarxa de la zona és que només té un punt d’entrada d’aigua, cosa que limita les opcions per abastir-la en cas d’avaria.

A més d’instal·lar-hi noves canonades fetes amb materials actuals i de més diàmetre, també s’hi disposaran elements d’extracció d’aire, així com vàlvules de seccionament i de descàrrega, que permetran minimitzar les afectacions en el subministrament quan s’hagin de fer reparacions o treballs de millora. Alhora, es col·locaran hidrants soterrats contra incendis. N’hi haurà un cada 100 metres, aproximadament.

Les vies on s’efectuaran les obres són l’avinguda de Cusí i Furtunet, el passatge de Riquers i els carrers de Vallromanes i de Montevideo. Totes les instal·lacions es fan preferentment sota les voreres, sempre que les circumstàncies ho permetin. Si no és així, s’actuarà a les calçades.
 

Noves connexions a un gran dipòsit

La segona obra que ja està en marxa té un doble objectiu. D’una banda, renovar la canonada que subministra aigua a bona part del Masnou des d’un dipòsit ja existent. De l’altra, dotar-lo d’un tub de desguàs que permetrà facilitar les tasques de neteja d’aquesta gran cisterna. El pressupost d’execució per contracte està xifrat en 161.646,37 euros (IVA inclòs). Es preveu acabar les obres a finals de maig.

Per aconseguir aquest doble objectiu, s’instal·la una nova canonada soterrada que connectarà aquest dipòsit de 5.000 metres cúbics a la xarxa de subministrament i que ha de salvar una distància de 730 metres. Això permetrà reaprofitar com a conducció de desguàs el tub que fins ara feia la funció d’alimentar la xarxa amb l’aigua del dipòsit. Caldran, però, actuacions complementàries, com connectar el tub antic a la boca de desguàs del dipòsit i, a l’altre extrem, a uns 660 metres de distància, a un pou on s'abocarà l’aigua.

Àmbit d'actuació a la xarxa d'abastament d'aigua, al barri de Santa Madrona.
Àmbit d'actuació a la xarxa d'abastament d'aigua, al barri de Santa Madrona.