El Consell de Promoció Econòmica analitza els principals indicadors socials i econòmics del municipi

Última revisió 16-02-2021 14:01
16/02/2021

Aquest matí de dimarts, 16 de febrer, ha tingut lloc una nova trobada telemàtica del Consell Municipal de Promoció Econòmica, que ha comptat amb la presència de 14 dels seus membres, inclosa la nova regidora, Maria Llarás, que ha estat presentada a l’inici de la trobada. Durant la sessió s’ha presentat un recull de xifres sobre els principals indicadors socials i econòmics del municipi, també les convocatòries de subvencions que s’han dut i es duran a terme des de la Regidoria, així com la valoració de la campanya "Queda’t al Masnou", que va tenir lloc durant el tercer trimestre del 2020.

Un document gràfic ha servit per estructurar la trobada i, a més, per mostrar les xifres per analitzar els principals indicadors socials i econòmics del municipi. En aquest sentit, la taxa d’atur registrat al Masnou ha passat del 9,03%, el desembre de l’any 2019, a l’11,44%, el desembre de 2020. Durant aquest període, l’atur registrat ha augmentat en tots els grups d’edat i continua essent més alt entre la població de 55 a 64 anys. Per sexe, la taxa d’atur és més elevada entre les dones i el major nombre de persones aturades es registra en els col·lectius amb un nivell formatiu d’educació general (ESO).

El mes de desembre de 2019 hi havia un total de 1.021 persones a l’atur. L’any 2020 es va tancar amb 1.300 persones registrades, la majoria del  sector dels serveis. El mes amb menys contractació registrat va ser l’abril de 2020, tant per homes com per dones. No obstant això, l’evolució de la contractació per grans sectors posa en evidència la recuperació parcial de l’economia els mesos d’estiu, sobretot en el sector serveis.

També en el sector dels serveis és on s’ha registrat un major tancament d’empreses al municipi. De 528 que n'hi havia registrades l’any 2019 s'ha passat a 495 a finals de 2020.

Subvencions de la Regidoria durant el 2020

D’altra banda, s’han presentat les convocatòries de subvencions de la Regidoria. Abans, però, s’han recordat les subvencions atorgades l’any 2020 per un valor de 132.085,97 euros, 23.246.14 euros dels quals van ser destinats a ajudes ordinàries i, la resta (102.959,55), enfocats a fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19.

Les ajudes ordinàries es dividien en quatre línies: inversions en locals, establiment i posada en marxa d’activitats empresarials, creació d’ocupació i promoció comercial, i digitalització. En total, es van concedir 21 ajudes.

Pel que fa a les enfocades específicament a fer front a la pandèmia, es van dividir en tres línies: ajuts al manteniment del teixit empresarial, al manteniment de l’ocupació, i els destinats al suport a l’adequació i la reorientació d’activitats. Se’n van atorgar 131: un 17% per al comerç al detall no alimentari, un 2% per la comerç al detall alimentari, un 20% per a perruqueries i centres d’estètica, un 27% per a restauració, i un 34% a d’altres serveis.

Noves convocatòries d’ajuts

De cara al 2021 es preveuen noves convocatòries d’ajuts. Actualment estan en tramitació les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions extraordinàries a les empreses locals afectades per la limitació en el desenvolupament de la seva activitat econòmica amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que van ser aprovades pel Ple del 28 de gener de 2021.

Aquestes bases regulen les condicions de concessió de subvencions municipals amb caràcter extraordinari que s'atorguen a les persones físiques o jurídiques titulars d’activitats econòmiques al municipi del Masnou que s’hagin vist afectades per l’aplicació de les mesures oficials de resposta a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, pel procediment de concurrència competitiva.

La convocatòria de les subvencions concretarà les línies d’ajuts i els conceptes que podran ser objecte de la subvenció, tenint en compte altres possibles convocatòries municipals o ajuts provinents d’altres administracions.

Requisits per sol·licitar les subvencions:

Podran sol·licitar-les les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits següents en el moment de la sol·licitud:

a) Desenvolupar una activitat econòmica al municipi del Masnou.

b) Trobar-se degudament constituïdes.

c) Estar en possessió de la llicència o autorització que correspongui segons l’activitat desenvolupada.

Les convocatòries podran establir requisits específics per poder optar a alguna de les línies de subvenció que es fixin i seguiran uns criteris de valoració.

Campanya "Queda’t al Masnou"

La trobada també ha repassat les principals novetats de la darrera campanya "Queda’t al Masnou", que va tenir lloc durant tres mesos (d’octubre a desembre de 2020). En edicions anteriors, només es feia durant un únic mes, coincidint amb la campanya nadalenca. A més, enguany es van destinar 10.000 euros en vals de compra amb l’objectiu de promoure la compra als sectors més castigats per la crisi econòmica derivada de la COVID-19. Es van distribuir un total de 8.000 butlletes.

La valoració de la campanya ha estat positiva, ja que ha tingut més repercussió als efectes de promoció comercial, atès que en edicions anteriors la compra se centrava en el producte alimentari i les compres principalment es portaven a terme en el Mercat Municipal.

Taxa d'atur al Masnou per sectors d'ocupació
Taxa d'atur al Masnou per sectors d'ocupació