Subvencions provinents de fons Next Generation

NextGeneration EU és el pla de recuperació per a Europa amb la finalitat de construir una Europa ecològica, digital i resilient. Les prioritats polítiques són la digitalització, el Pacte Verd, l’economia al servei de les persones, la defensa i la promoció dels valors de la UE, l’impuls a la democràcia interna (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es). Aquest pla s’articula a través de dos instruments: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), element central dels fons NextGeneration EU que subvenciona les reformes i inversions per a la transformació d’Europa després de l’impacte econòmic i social de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i la iniciativa REACT-UE per a la recuperació de la cohesió i els territoris d’Europa.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és el desenvolupament del MRR per part del Govern d’Espanya com a estat membre de la Unió Europea. S’estructura en quatre eixos transversals d’actuació: la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió territorial i social i la igualtat de gènere. Aquests eixos orienten deu polítiques palanca, integrades per trenta components, que permeten disposar de projectes coherents enfocats a aconseguir la transformació de l’Estat i la Unió Europea.

                     

Projecte Sostre 360 graus

El projecte Sostre 360º és un programa d’habitatge social protegit, amb recursos residencials en l’àmbit del sensellarisme, dedicat a joves en situació de vulnerabilitat i risc de carrer. Aquesta actuació es troba finançada en el marc de la fitxa 48 del Contracte programa 2022-2025 amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya pel finançament dels serveis socials bàsics, i d’altres programes relatius als serveis socials amb càrrec als fons Next Generation de la Unió Europea. L’ajut s’emmarca en el Component 22 del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència del Govern d’Espanya i correspon al Pla de xoc per l’economia de les cures i reforç de les polítiques d’inclusió.

La subvenció concedida pel projecte Sostre 360º és d’un total de 359.516,50 euros, 192.472,17 euros per l’any 2022 i 167.044,33 euros l’any 2023. El pressupost total de despesa previst és de 412.936 euros, distribuïts en 222.577,74 l’any 2022 i 190.358,26 euros, l’any 2023.

Els objectius principals de l’actuació són dur a terme les accions d’acompanyament socioeducatiu i l’empoderament de les persones sense llar des d’una mirada sistèmica i comunitària, garantir un recurs habitacional que doni resposta a les circumstàncies d’urgència social dels/les persones sense llar en una situació d’extrema vulnerabilitat, oferir la possibilitat de formar part d’un pla de formació i inserció laboral individual i acompanyar de manera integral a les persones ateses.

  

Adquisició de llibres per la Biblioteca Joan Coromines

La renovació de fons de novetats bibliogràfiques i incorporació de materials inclusius per la Biblioteca Joan Coromines l’any 2022 s’ha dut a terme en el marc de la subvenció per a l'adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE de l’Oficina de suport a la iniciativa cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L’ajut s’engloba dins del Component 24 revalorització de la indústria cultural  del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya i correspon a la inversió 2 per a la dinamització de la cultura al llarg del territori i projecte 4, dotació de biblioteques.

La subvenció concedida ha comportat l’adquisició de 177 llibres per a la Biblioteca Joan Coromines. L’import atorgat ha estat de 2.200 euros i el cost total de l’actuació, 2.244,56 euros.

 

Contractació de joves, programa

L’Ajuntament del Masnou ha contractat quatre persones joves amb el “Programa de primera experiència professional en les administracions públiques”, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, és una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

De manera específica, aquestes ajudes es dicten en desenvolupament del component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu», liderat pel Ministeri de Treball i Economia Social, i en les iniciatives tractores prioritàries de reforma estructural en les quals participa el Servei Públic d'Ocupació Estatal. En l’esmentat component s'inclou la Inversió 1, «Ocupació Jove», en la qual s'incardina el «Programa de primera experiència professional en les administracions públiques», que té per objectiu desenvolupar un pla de primeres experiències professionals en el si dels serveis prestats per les administracions públiques.

Les persones beneficiàries d'aquest programa són joves aturades majors de 16 i menors de 30 anys, l'etapa formativa dels quals s'hagi completat i acreditat en el que a coneixements es refereix. L'objectiu del programa és facilitar mitjançant un contracte de treball, l'adquisició de competències «soft», així com d'habilitats socials i professionals –empatia, creativitat, dots de lideratge, capacitat d'adaptació, entre altres–, relacionades amb l'actitud de la persona treballadora.

La resolució de la concessió, publicada el 21 de febrer de 2023, atorga un import de 128.435,52 euros, finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU.

Aquesta subvenció ha permès la contractació de 4 persones joves durant 12 mesos amb un contracte de treball formatiu per a l'obtenció de pràctica professional a temps complet, i han desenvolupat tasques relacionades amb la transició ecològica i l'economia verda, la digitalització de serveis, la cohesió social –l'atenció de la dependència i intervenció amb col·lectius vulnerables, la rehabilitació d'entorns i habitatge. Concretament, s’han contractat:

- Gestora de xarxes socials

- Tècnica auxiliar d’assessorament energètic

- Gestora de GIA

- Tècnica de rehabilitació

Els diferents projectes han contribuït a una millor informació i atenció a la ciutadania, en les àrees d’alcaldia, territori i comunitat i persones. Les contractacions s’han portat a terme en el període comprès entre el febrer de 2023 i el febrer de 2024.

 

Rehabilitació de l'edifici dels Masovers

La rehabilitació de l’edifici dels Masovers (actual Espai Cívic dels Masovers) de la Casa del Marquès ha estat subvencionada pel Programa d’ajudes del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation.

La subvenció concedida, dins la línia 6, per a l’impuls i foment de l’accessibilitat als espais d’atenció ciutadana dels ens locals de Catalunya, és de 55.000 euros. En l’actuació de rehabilitació de la casa dels Masovers de la Casa del Marquès s’hi ha invertit un total de 220.377,99 euros (IVA inclòs).

Les obres han suposat la millora de l’embolcall de l’edifici amb l’execució de solera i paviments, arranjament interior de façanes i coberta, la renovació de les fusteries i també la millora de la coberta. Quant a l’interior, s’ha realitzat el reforç del sostre de la planta baixa, la construcció d’un bany adaptat, els acabats de l’escala i l’execució de les instal·lacions d’aigua, electricitat, climatització i telecomunicacions per a una utilització òptima de l’edifici.

El projecte preveia dos elements mecànics per garantir l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda als diferents nivells de l’edifici. D’una banda, un ascensor connecta la planta baixa amb la primera planta i amb el nivell superior de la planta semisoterrània. De l’altra, una plataforma mecànica remuntadora permet garantir l’accessibilitat al nivell inferior del semisoterrani.

La sol·licitud de subvenció realitzada per l’Ajuntament del Masnou es referia a les obres de rehabilitació de l'edifici dels Masovers de la Casa del Marquès del Masnou, per tal d'adequar-lo  a un possible ús i fer-lo accessible, amb la instal·lació d'un ascensor de doble embarcament amb tres parades, una plataforma inclinada per garantir l'accés al semisoterrani i un lavabo accessible en planta baixa, d’acord amb el detall següent:

Pressupost de despeses IVA inclòs 2022: 81.513,87 €

Pressupost de despeses sense IVA 2022: 67.366,84 €

Import concedit (subvenció NGEU) 2022: 55.000,00 €

 

Reurbanització del carrer Uruguai i del carrer Brasil

 

La reurbanització del carrer Uruguai i el carrer Brasil ha estat subvencionada pel Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de Zones de Baixes Emissions i la transformació sostenible i digital del transport urbà. Aquest programa es troba dins de les àrees del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) amb càrrec als fons Next Generation de la Unió Europea, en les que participa el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya. L’ajut respon, principalment, a dos dels quatre eixos transversals del PRTR: transició ecològica i digitalització. També es troba alineat amb el Pacte Verd Europeu i el Marc Estratègic d’Energia i Clima i el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima.

La subvenció finançada per la Unió Europea, en el marc dels Fons Next Generation i gestionada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, és de 230.629,72 euros. L’actuació de reurbanització dels carrers Uruguai i Brasil ha suposat una inversió de 288.963,05 euros (IVA inclòs).

El projecte s’emmarca dins del marc del Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 i del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible del Municipi (PMUS). Els objectius principals de l’actuació són l’augment de la superfície i la qualitat de la xarxa de vianants, afavorir el canvi modal cap a una mobilitat no motoritzada, crear una zona de baixes emissions, la reducció de les emissions i l’eliminació de zones d’aparcaments per a vehicles.

 

Modernització de la plataforma de sistemes d'informació de l'Ajuntament del Masnou

El projecte de modernització de la plataforma de sistemes d’informació de l’Ajuntament del Masnou ha estat finançat per la convocatòria 2022 de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU).

De manera específica, aquestes ajudes es dicten en desenvolupament del component 11, inversió 3 del PRTR.

Les subvencions han estat gestionades pel Ministeri de Política Territorial en estreta col·laboració amb el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació digital per raó del seu àmbit material: la modernització i transformació digitals.

La resolució de la concessió, publicada el 31 de maig, atorga un import de 164.994,76 euros, finançat per la Unió Europea, sobre el cost total de l’actuació, que ha estat de 211.147,76 euros.

El projecte té per objecte la renovació de la plataforma actual de sistemes, emmagatzematge i electrònica de xarxa de l’Ajuntament per tal d’alinear-los tecnològicament i millorar-ne la sostenibilitat, el rendiment, la seguretat i la disponibilitat, així com per permetre la implementació de nous serveis tecnològics per a qualsevol de les àrees de l’Ajuntament. L’actuació també inclou la renovació d’alguns llocs de treball, amb l’objectiu de millorar la mobilitat i la productivitat dels empleats. Ha suposat la renovació íntegra dels servidors corporatius, així com l’adquisició de 64 equips de sobretaula i 25 equips portàtils. S’ha portat a terme en el període comprès entre el maig de 2020 i el juliol de 2022.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-05-2024 09:28