L'alcalde: Atribucions i normativa

 

L'alcalde o alcaldessa és el president o presidenta de la corporació i té, en tot cas i entre altres, les atribucions següents:

  • Representar l'ajuntament.
  • Dirigir el govern i l'administració municipals.
  • Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.
  • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
  • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
  • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
  • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència (...).
  • Altres*.

*Per saber més sobre les atribucions i altres preceptes establerts en la normativa que regula la figura de l'alcalde o alcaldessa, es pot consultar:

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-02-2019 17:16