Planejament vigent

El planejament vigent l'integren el Text refós del PGOU, aprovat el 18 de maig de 2011, les modificacions puntuals del PGOU aprovades des d'aquella data i el conjunt de planejament derivat aprovat.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2018 19:02