Sancions

Les sancions per malmetre l'espai públic del Masnou poden arribar als 2.000 euros

Les infraccions estan previstes i regulades principalment en tres normatives: l’Ordenança de convivència ciutadana, la llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana i l’Ordenança municipal de tinença d’animals domèstics.

A l’Ordenança municipal de convivència ciutadana, es regulen infraccions relacionades amb la via pública en els àmbits de la neteja i conservació, l’ús dels béns i espais públics, la recollida d'escombraries, l’ocupació de l’espai públic i la col·locació de propaganda a la via pública.

La quantia de les sancions està prevista al títol VII, articles 106 a 109.

 
A la llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana es regula, de forma concreta, els grafits a l’article 37 Infraccions lleus, punt 13. “Els danys o el deslluïment de béns mobles o immobles d’ús o servei públic, així com de béns mobles o immobles privats en la via pública, quan no constitueixin infracció penal”.

La sanció és regulada a l’article 39, que preveu que l’import de les sancions lleus serà una multa d’entre 100 i 600 euros.

 

A l’Ordenança municipal de tinença d’animals domèstics, es regulen les infraccions relacionades amb la tinença dels animals domèstics a la via i espais públics, concretament pel que afecta a la corretja i morrió, i defecacions:

 
  • L’article 13 preveu que “a les vies públiques, i llocs i espais públics en general, els gossos han d'anar lligats amb la corretja corresponent i han de dur collar. L'ús del morrió és obligatori per als animals d'aquelles races per a les quals així ho estableixi l'ordenament sectorial d'aplicació”. 
  • L’article 60.27 preveu com a infracció lleu l’incompliment de les obligacions anteriors (en el cas de gossos potencialment perillossos la sanció és preveu com a greu, segons l’art. 61.27 de l’Ordenança municipal)
  • L’article 65 regula les sancions, que per les infraccions esmentades són de multa de 100 a 400 euros. (Les que afectin a gossos potencialment perillosos poden ser sancionades amb multes de 150,25 fins a 1.502,53 euros per ser considerades greus).
  • L’article 14, sobre deposicions, “com a mesura higiènica ineludible, prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les vies públiques, o a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants i vehicles, i especialment als parcs infantils i a les zones d'esbarjo. La persona conductora de l'animal està obligada a la retirada d'aquestes deposicions de la part de la via pública que resulti afectada i a dipositar-les als contenidors per a recollir el rebuig de les deixalles domèstiques o als contenidors específics per llençar-hi les deposicions d’animals de companyia que l’Ajuntament té instal·lats per tot el municipi.
    Així mateix, es prohibeix que els animals orinin als parcs infantils, a les zones d'esbarjo i a les façanes d'edificis, i hauran de realitzar les seves necessitats en llocs expressament habilitats o, en tot cas, als embornals de la xarxa de clavegueres, a la part inferior de la vorada de la vorera o als escocells dels arbres”
  • A l’article 61.34 preveu com a infracció greu “No retirar les defecacions dels animals de la via pública o dels llocs destinats a aquest fi”.
  • A l’article 65 es regulen les sancions que, per les infraccions esmentades, són de multa de 401 fins a 2.000 euros
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-02-2019 17:14