El canvi de nom del passeig del Bellresguard ja és definitiu

Última revisió 21-10-2021 08:22
20/10/2021

L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania de l’antic passeig de Joan Carles I una sèrie de mecanismes per agilitzar la tramitació de l’actualització de la seva documentació.

S’oficialitza el canvi de nom de l’antic passeig de Joan Carles I per passeig del Bellresguard, un cop  finalitzats els tràmits administratius i després de l'aprovació al Ple del 19 de juny de 2021. Ara, l’Ajuntament posa a disposició dels veïns i veïnes d’aquesta via una sèrie de mecanismes per agilitzar l’actualització de la seva documentació, mentre el consistori acaba de fer els tràmits per canviar els rètols que anuncien el nom del carrer.

Les persones residents a l'actual passeig del Bellresguard hauran de tramitar l'actualització del canvi de carrer en els seus documents. Pel que fa al padró municipal, es pot obtenir el justificant d'empadronament de forma presencial, acudint a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, presentant una instància genèrica o descarregant el certificat a través de la seu electrònica.

A més, l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) ofereix també el servei de comunicació de domicili a altres administracions. Amb aquest servei, la ciutadania s'estalvia presentar certificats o justificants del padró municipal d'habitants en paper a les diferents administracions públiques que requereixen conèixer les dades del seu domicili de residència.

D'altra banda, l'Ajuntament ha facilitat un document acreditatiu de canvi de nom de carrer al web municipal, que servirà com a comprovant per a fer les renovacions d'aquells documents d'identificació que necessitin i on sigui necessari indicar el canvi d'adreça.

Les persones del barri del Bellresguard amb domicili a l'antic passeig de Joan Carles I podran sol·licitar cita amb la unitat mòbil del DNI. Es pot trobar tota la informació sobre com realitzar aquests tràmits a la pàgina de canvi de nom de carrers i places.

 

Un canvi de nom amb un llarg recorregut

El canvi del nom de l'antic passeig Joan Carles I es va iniciar a sol·licitud d'un grup de persones del Masnou a través d'instància, en la qual exposaven que s'eliminés aquest nom del nomenclàtor perquè aquest tipus de distincions no s'atorguen a persones vives i arran dels escàndols que afecten directament la figura de l'exmonarca. El Grup de Treball d'Honors i Distincions va portar la proposta al Consell Municipal de Patrimoni Cultural, que la va aprovar per unanimitat.

Aquesta primera aprovació es va elevar al Ple municipal del 16 d'octubre de 2020, el qual la va derivar al Consell de la Vila, com a màxim òrgan de participació ciutadana, a través d'una esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-CP el dia 15 d'octubre de 2020, a l'efecte que aquest òrgan emetés un informe sobre aquesta qüestió perquè fos incorporat a l'expedient i es pogués seguir la tramitació ordinària.

El dia 17 de desembre de 2020, el Ple de l'Ajuntament del Masnou va aprovar inicialment la denominació del passeig del Bellresguard a l'actual passeig de Joan Carles I, d'acord amb l'informe emès per part del Consell Municipal de Patrimoni Cultural del Masnou, amb data 8 de setembre de 2020, i després que l'alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, sotmetés la qüestió a debat al Consell de la Vila.

A més, l'expedient de canvi de nom va ser anunciat al Butlletí de la Província de Barcelona (BOPB) i al taulell d'edictes electrònic de l'Ajuntament (e-Tauler), per tal de sotmetre'l a informació pública i obrir un període d'exposició d'al·legacions per part de la ciutadania. Durant el període hàbil de quinze dies per presentar al·legacions, es van registrar dues peticions, que van ser considerades pel Grup de Treball d'Honors i Distincions en la reunió del 22 de març de 2021, en la qual van considerar desestimar-les.

El 18 de maig de 2021, el Consell de Patrimoni Cultural del Masnou va ratificar la proposta del Grup de Treball d'Honors i Distincions, que, en conjunt amb l'informe de la cap de l'Àrea de Comunitat i Persones i el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals celebrada el 9 de juny de 2021, es va presentar al Ple de l'Ajuntament del 19 de juny. En aquella sessió es va aprovar de forma definitiva la denominació del passeig del Bellresguard en substitució del passeig de Joan Carles I.