El Consell de la Vila tracta les darreres novetats municipals

Última revisió 13-04-2021 08:59
12/04/2021

El Consell de la Vila va reunir-se dijous, 8 d’abril, per tractar temes com la valoració dels pressupostos participatius 2020-2021, l’Observatori COVID, l’estat d’execució del PAM, nous plans i projectes, i la recentment creada empresa municipal Serveis Urbans del Masnou, SL. El màxim òrgan de participació ciutadana del Masnou es va reunir de manera telemàtica, com a mesura preventiva davant la COVID-19, i amb l’assistència de 24 dels seus membres.

Quant a la participació als pressupostos participatius 2020-2021, se’n va destacar l’alta participació (383 propostes recollides i un 12,312% del cens de votants). Les franges d’edat que més hi van participar van ser dels 31 als 55 anys. En la fase de votació, la participació en línia va ser d’un 93% i la presencial, d’un 6,6%. El Consell de la Vila va proposar que en futures ocasions es busqui una estratègia per tal de millorar la participació de la gent gran. En referència a l’estat de les propostes guanyadores, quant a la instal·lació de l’enllumenat del passeig Marítim fins a Premià, el Govern va explicar que actualment s’estaven demanant els permisos a les administracions competents. Respecte a l’altra proposta guanyadora, la millora de l’enllumenat seguint criteris de sostenibilitat i estalvi energètic, es va dir que ja es té un llistat amb diverses localitzacions on s’instal·laran i que ben aviat es procedirà a canviar-los.

Relacionat amb l’Observatori COVID, l’instrument de seguiment de l’impacte d’aquesta malaltia al Masnou creat per actualitzar els efectes d’aquesta crisi, es va tractar el tema de l’habitatge de protecció oficial. El Consell va demanar que es millorés la gestió de les llistes d’espera actuals i el Govern va reconèixer el problema que hi ha amb les promocions del municipi gestionades per l’Agència Catalana de l’Habitatge. En aquest sentit, va confirmar que les noves promocions es fan en conveni amb l’Agència Metropolitana de Barcelona (AMB) precisament per evitar el que està succeint ara. Relacionat amb l’habitatge, també es va demanar un control sobre els preus de lloguer al municipi, amb sistemes d’inspecció i seguiment. Sobre les dades presentades per la regidora de Plans i Projectes Estratègics, Anna Torrijos, de l’Observatori COVID, els membres del Consell també van consultar per les dades dels usuaris atesos al Centre de Distribució d’Aliments, si havien augmentat a causa de la crisi sanitària o s’havien mantingut. Amb les dades d’aquest any es podrà fer una valoració més exhaustiva sobre la realitat d’aquest banc d’aliments al Masnou, que atén veïns i veïnes en situació de pobresa o risc d’exclusió social.

Quant al Pla d’actuació del Masnou (PAM) 2019-2023, després de retre comptes de l’acció i dels compromisos de govern, van sorgir temes relacionats amb la salut, l’educació, l’ocupació, l’habitatge i l’esport. L’actual prioritat del Govern va ser clara: oferir la infraestructura necessària per facilitar i accelerar el procés de vacunació contra la COVID-19. Els membres van consultar sobre la reducció de la ràtio a les escoles. L’alcalde, Jaume Oliveras, va explicar que la proposta del Departament d’Educació de la Generalitat és que les ràtios siguin de 21 alumnes més 2 alumnes amb necessitades educatives especials per classe, un criteri que s’aplicaria a P3 el curs vinent. També es va parlar del foment de l’esport inclusiu i de l’inici dels esports blaus als centres escolars, és a dir, els esports marítims en horari lectiu.

D’entre els plans i projectes va destacar el Pla director de l’espai públic, una eina de planificació i anàlisi de l’espai públic que posa l’atenció en el punt de vista del vianant per dibuixar un municipi per a les persones amb criteris d’accessibilitat, seguretat, connectivitat i sostenibilitat. Després d’explicar el procés que s’està seguint (actualment es troba en la fase d’anàlisi i diagnosi), es van anomenar altres projectes en marxa, com el Pla educatiu del Masnou, que preveu convocar la ciutadania al mes de juny en una jornada participativa, i el Pla local de joventut, que es preveu portar a aprovació del Ple d’aquest mes d’abril.

L’últim punt de l’ordre del dia de la sessió, el d’informació i elecció del Consell d’Administració de l’empresa municipal Serveis Urbans del Masnou, SL, va generar força debat. Després que el gerent donés les informacions relatives a l’empresa municipal, es va procedir a l’elecció del membre del Consell d’Administració. L’únic membre del Consell de la Vila que s’havia postulat en temps i forma va ser escollit amb 17 vots a favor, 4 en contra i 3 abstencions.

Amb caràcter previ, els 15 membres del Consell de la Vila que podien ser escollits (5 ciutadans a títol individual de diferents franges d’edat, 5 representants d’entitats veïnals i 5 de no veïnals) havien estat informats sobre la possibilitat de postular-s’hi i només un ho va fer. La controvèrsia del punt va produir-se per dos motius. El primer, perquè la resta de membres del Consell desconeixien el procés previ que s’havia fet a aquesta votació —que es va explicar durant la sessió— i, el segon, perquè una membre va decidir postular-se a la mateixa sessió.

El Consell de la Vila és el màxim òrgan de participació ciutadana del Masnou.
El Consell de la Vila és el màxim òrgan de participació ciutadana del Masnou.