El Ple aprova les retribucions dels càrrecs electes

Última revisió 13-07-2023 11:16
05/07/2023

Els grups, que també tindran assignacions, seguiran negociant per augmentar els membres de les comissions i el nombre d’assessors

El Ple extraordinari celebrat ahir, 4 de juliol, va aprovar les retribucions dels càrrecs electes, la contractació d’eventuals (sovint coneguts com a assessors) i les assignacions que rebran els sis grups municipals sorgits de les eleccions municipals del 28 de maig: ERC, Fem Masnou, PSC, Junts, PP i En Comú Podem.

A fi de comptes, la sessió extraordinària d’ahir suposa la posada en marxa de la maquinària de l’Ajuntament per al mandat 2023-2027, ja que també es van constituir els grups municipals i es van nomenar els seus portaveus. A banda, es va establir el règim de sessions del Ple i es van crear els òrgans col·legiats —com les comissions informatives i l’especial de comptes—, entre altres punts que estableixen les bases per a l’organització i el funcionament de la institució per als propers quatre anys.

Sous i dietes

Les retribucions als càrrecs electes aprovades ahir es divideixen en dos grups. D’una banda, els sous que s’assignen als regidors i regidores del Govern que s’han compromès a dedicacions exclusives o parcials; és a dir, a treballar per l’Ajuntament a jornada completa o parcial. De l’altra, les dietes que s’atorguen per l’assistència efectiva als òrgans col·legiats. Aquest segon concepte només el percebran els regidors i regidores de l’oposició i els membres de l’Equip de Govern sense dedicació.

Al quadre següent es detallen les retribucions assignades als regidors i regidores de l’Equip de Govern amb dedicació, ponderades segons el nivell de responsabilitat del càrrec.

Càrrec

Dedicació

Nombre regidors

Retribució anual

 Alcalde

 Dedicació exclusiva

1

59.515,09€

 Tinença d’alcaldia

 Dedicació exclusiva

4

52.042,16€

 Regidoria delegada

 Dedicació parcial (75%)

3

34.439,68€

 

Els regidors i regidores sense dedicació, tant del Govern com de l’oposició, rebran els imports següents per assistència efectiva als òrgans col·legiats:

Òrgan

Import 2023

 Ple

536,00 €

 Junta Govern Local

158,00 €

 Junta Portaveus

152,00 €

 Comissió Informativa de Comunitat i Persones

268,00 €

 Comissió Informativa de Serveis Generals

268,00 €

 Comissió Informativa de Territori

268,00 €

 

S’ha establert, però, un topall màxim d’assistències efectives amb dret a compensació, fixat en tretze sessions a l’any de cada òrgan. A banda, també s’han aprovat dotacions econòmiques anuals als grups municipals: 1.700 euros per a cadascun dels grups i 500 euros per cada regidor i regidora adscrit. Per tal d’establir comparacions, es poden consultar les retribucions als càrrecs electes i les dotacions als grups municipals vigents durant el mandat 2019-2023.

Tornant al capítol dels sous, a la sessió d’ahir es va aprovar la contractació de quatre persones com a personal eventual, per prestar assistència professional a l’Equip de Govern. Tres d’elles, treballaran a jornada completa (ordinària). La quarta, a mitja jornada (parcial). Les retribucions d’aquest personal eventual es detallen a continuació.

Nombre

Denominació

Dedicació

Retribucions

1

 Cap del Gabinet d’Alcaldia

 Ordinària

51.254,94 €

2

  Assessor/a del Govern

 Ordinària

34.658,74 €

1

 Assessor/a del Govern

 Parcial (50%)

17.329,37 €

Atès el tenor de les intervencions d'ahir al Ple, és probable que properament es modifiquin les retribucions per assistència als òrgans col·legiats juntament amb un increment del nombre de representats dels grups a les comissions informatives, que passaria d’un a dos, i que s’ampliï el nombre d’assessors per tal que els grups de l’oposició també en puguin contractar. Si es fan, aquests canvis satisfarien demandes de l’oposició.

Debat

Les retribucions i la contractació del personal eventual es van aprovar ahir amb 17 vots a favor, de l’Equip de Govern (ERC, PSC i En Comú Podem), Junts i PP. Per contra, Fem Masnou va emetre els 4 vots en contra. Aquest últim grup també va presentar esmenes, que van ser rebutjades per la resta de formacions (17 vots a 4).

L’alcalde, Jaume Oliveras, va introduir la proposta de sous als càrrecs amb dedicació concretant que la quantia total aproximada, 371.000 euros bruts a l’any, suposa una rebaixa de 70.000 euros respecte a la despesa que feia l’Ajuntament en la darrera etapa del mandat anterior (extingit el maig d’enguany): 442.000 euros. Més endavant, i com a resposta a una de les esmenes presentades per Fem Masnou, Oliveras va argumentar que els sous aprovats per a l’alcalde i els regidors amb dedicació “són correctes”, i va recordar que estan regulats a la Llei de racionalització i sostenibilitat de les administracions locals. Va especificar que el sou per als alcaldes i alcaldesses dels municipis que tenen entre 20 i 50 mil habitants —franja on se situa el Masnou— té un topall de 63.388 euros. “Cal dignificar l’activitat pública i la feina que fan els electes municipals, tenint en compte les responsabilitats que s’assumeixen”, va manifestar Oliveras, que també va recordar que “el Govern té la capacitat i la necessitat d’autoorganitzar-se i dotar-se dels instruments adequats per tirar endavant els objectius polítics marcats”.

Fem Masnou va ser el grup de l’oposició més crític amb les propostes aprovades, en coherència amb els seus vots i les esmenes presentades. Sergi Amat, portaveu del grup, va afirmar que les retribucions “són molt altes, tant per als membres del Govern com per a l’oposició”. “Proposem rebaixar-les totes un 20%”, va concretar. Segons els càlculs i les comparacions que va exposar, si s’acceptés la rebaixa, “els regidors i regidores amb dedicació quedarien dins del 20% de la població de Catalunya que més diners cobra”. “No és una proposta precària; la gent que es dedica a la política ha de tenir un sou digne, però proporcional a la realitat social”, va considerar, tot delegant després “al judici de la població si un sou de 46.000 euros no seria digne per a l’alcalde”. Aquesta xifra seria, aproximadament, la que resultaria si s’hagués aprovat una de les esmenes de Fem Masnou.

Per a Amat, el nombre d’assessors que es contracten també és excessiu: “Proposem que no hi hagi cap altre assessor que la cap del Gabinet d’Alcaldia, perquè entenem que l’alcalde la necessiti”. Tot i això, Meritxell Torrano, també regidora de Fem Masnou, va entrar després a censurar el sou que s’adjudica a aquest càrrec. Es va remuntar a l’any 2009 per tal d’afirmar que és excessiu l’increment de la dotació d’aquest lloc de feina eventual des d’aleshores. Segons va dir, el sou del 2009 d’aquest càrrec era de 29.000 euros. “Proposem que sigui de 36.693 euros”, va suggerir per a la remuneració d’enguany d’aquest lloc de feina eventual. Tant Amat com Torrano van establir moltes comparacions amb altres municipis i èpoques per sustentar les bases de les seves crítiques: que les remuneracions de l’Ajuntament del Masnou envers els càrrecs electes i el personal eventual són excessives.

Cap grup, ni del Govern ni de la resta de l’oposició, no va fer costat a les argumentacions de Fem Masnou, ans al contrari. Tots van sostenir que les seves comparacions eren incorrectes. Bàsicament, per la disparitat en les dates i en les responsabilitats i tasques assumides. En aquesta línia es van expressar els portaveus de tots els grups: Maria Llaràs (tinenta d’alcalde primera i regidora del PSC), Amadeu Quintana (tinent d’alcalde cinquè i regidor d’En Comú Podem), Anna Torrijos (tinenta d’alcalde sisena i regidora d’ERC), Montse Real (Junts) i Antonio Marset (PP). Com a conclusió, l’alcalde va voler refermar que "les funcions actuals d'una administració no tenen res a veure amb les històriques". "Ja des dels darrers anys hem pres el compromís de construir una administració moderna per al Masnou”, va reblar, tot afegint que aquest objectiu requereix una estructura professional solvent.

Votacions

- Règim de sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de les comissions informatives.

S’aprova per unanimitat.

- Delegació de competències del Ple a altres òrgans municipals.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, Junts, PP i En Comú Podem) i 4 en contra (Fem Masnou).

- Constitució dels grups municipals i del nomenament dels seus i les seves portaveus.

S’anuncien.

- Creació de les comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, Junts, PP i En Comú Podem) i 4 en contra (Fem Masnou).

- Nomenament dels i les representants municipals per a diferents organismes.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, Junts, PP i En Comú Podem) i 4 abstencions (Fem Masnou).

- Règim de dedicacions i de retribucions, assistències de les persones membres de la corporació local i la dotació econòmica dels grups polítics municipals 2023-2027.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, Junts, PP i En Comú Podem) i 4 en contra (Fem Masnou). Prèviament, es rebutja una esmena de Fem Masnou, que va obtenir els 4 vots favorables del grup, però 17 en contra de la resta de formacions.

- Aprovació dels llocs de treball de personal eventual del mandat 2023-2027.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, Junts, PP i En Comú Podem) i 4 en contra (Fem Masnou). Prèviament, es rebutja una esmena de Fem Masnou, que va obtenir els 4 vots favorables del grup, però 17 en contra de la resta de formacions.

Captura de pantalla de la retransmissió del Ple del 4 de juliol del 2023.
Captura de pantalla de la retransmissió del Ple del 4 de juliol del 2023.