El Ple d'abril se celebra el dijous 18

Última revisió 16-04-2024 15:30
12/04/2024

Es convoca una sessió ordinària del Ple municipal el dijous 18 d'abril, a les 19 hores, a la sala de sessions de l'Ajuntament.

Es retransmetrà a través del canal de Yotube de l'Ajuntament del Masnou.

Audiència pública prèvia al Ple

A les 18.30 h tindrà lloc l'audiència pública prèvia al Ple, també de manera presencial i a la sala de sessions de l’Ajuntament.

Les persones que vulguin que l'audiència pública abordi algun assumpte poden sol·licitar-ho per diverses vies. La primera, telemàtica, a través del tràmit específic de la Seu Electrònica. També poden fer-ho presencialment, a l'OAC o a la llista que es posarà a disposició del públic a les 18 h del 18 d'abril, mitja hora abans de l'inici de l'Audiència.

Ordre del dia

I. Part resolutiva:

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 21 de març de 2024.
2. Informacions de l'Alcaldia.
3. Donar compte del Decret número 931 de data 26 de març de 2024, d’increment de les retribucions de l'exercici 2023 en un 0,5 per cent addicional.
4. Modificació de la relació de llocs de treball 2024.
5. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla 2024 en relació amb el procés de funcionarització.
6. Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària i neteja de les platges del terme municipal del Masnou, LIC 23/2023.
7. Aprovació inicial de l'expedient número 10/2024 de modificació de crèdit en les modalitats de suplement i crèdit extraordinari.
8. Aprovació inicial de la modificació de la Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d'ús públic local.
9. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic i naturalesa no tributària per estacionament de vehicles en aparcaments municipals soterrats.
10. Aprovació del conveni de la 20a edició del Concurs de Música Jove del Maresme Maresmusic 2024 amb els ajuntaments de Cabrils, el Masnou, Montgat, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar.
11. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de l’establiment del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles de l’Ajuntament del Masnou.
12. Aprovació definitiva del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou, l’Institut Català del Sòl i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la promoció d’allotjaments dotacionals i d’habitatges amb protecció oficial, de lloguer assequible, al carrer de Pau Casals i d’Almeria.
13. Proposta d'acord presentada pel Grup Municipal de Junts pel Masnou per garantir els drets lingüístics de les persones cegues catalanoparlants als dispositius digitals i incloure aquesta garantia en el grup de treball que estudiarà l’actual situació de l’accessibilitat per a persones amb discapacitat visual al Masnou.

II. Part de control

14. Donar compte dels decrets d'Alcaldia i de les regidories delegades del mes de març de 2024.
15. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes de març de 2024.
16. Moció presentada pel Grup Municipal de Junts pel Masnou en relació amb el monument de Ramon Trias Fargas.
17. Moció presentada pel Grup Municipal de Junts pel Masnou per a l'adhesió al nou Congrés de Cultura Catalana 2024-2025.
18. Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per demanar una segona línia d'autobús urbà.
19. Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per demanar la retirada de la targeta d'estacionament dels regidors i regidores de l'Ajuntament del Masnou.
20. Declaracions institucionals.
21. Precs i preguntes.

Sala de plens. Ajuntament del Masnou.
Sala de plens. Ajuntament del Masnou.