El Ple de juliol aprova modificacions del planejament urbanístic per construir habitatges

Última revisió 06-08-2019 09:17
26/07/2019

També es va donar llum verda a les dedicacions i sous dels electes del nou consistori

 

El Ple del 25 de juliol de l'Ajuntament del Masnou va aprovar dues modificacions del Pla general d’ordenació urbanística del Masnou (PGOU) per a la construcció d’habitatges: la del sector Llevant - La Colomina, al final d’Ocata, per a habitatge privat, i la dels àmbits dels carrers d'Olivé Gumà i Montevideo i l’avinguda de Cusí i Fortunet, per a la creació de sòls d'habitatge dotacional. D’altra banda, també van quedar aprovades les dedicacions i retribucions dels membres de la corporació local, així com les del personal eventual. Tot i estar en minoria, l’Equip de Govern d’ERC va aconseguir prou suport dels grups polítics per aprovar aquests punts, que, en el cas urbanístic, va comptar amb el vot favorable del PSC (i també de Cs i la CUP en uns dels punts) i, en el cas de les retribucions dels electes i el personal eventual, de Cs.

 

Modificacions del PGOU per a la construcció d’habitatges

Dues modificacions urbanístiques que ja havien estat objecte de debat en plens de l’anterior mandat van quedar aprovades. D’una banda, la del sector Llevant-La Colomina, que, tal com va explicar el regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, parteix d’una iniciativa de l’Ajuntament, “en veure la possibilitat d’aconseguir 3.000 metres quadrats més d’equipaments per al municipi fent unes modificacions de planejament”. Seguint el procés d’aprovació per a temes d’aquestes característiques, després de l’aprovació inicial i provisional, la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat el va aprovar “convidant a fer una reflexió sobre si la relació sostre-densitat de la tipologia era la més adequada a les circumstàncies i necessitats actuals de la població”, continuava Plana. Resultat d’aquesta reflexió, el canvi proposat per l’Equip de Govern és que els 17 habitatges unifamiliars de 300 metres quadrats es converteixin, sense augmentar sostre edificable, en 47 habitatges plurifamiliars de 90 metres quadrats. Plana també va recordar que la Generalitat és l’organisme delegat de l’aprovació definitiva d’aquesta modificació.

Aquest punt va comptar amb el vot favorable del PSC (3 vots) i CUP (1 vot), a més de l’Equip de Govern (ERC, 9 vots). Fèlix Clemente (CUP) va defensar la tipologia d’habitatge, no abans sense dir que “no estem a favor de la construcció d’habitatge privat i hem demanat una moratòria de construcció, però aquí el que s’aprova és una tipologia o altra d’habitatge”. Ernest Suñé (PSC) va confirmar el vot favorable “seguint amb la línia del que hem estat fent en ocasions en les quals aquest tema ha esta debatut i votat”.

Per contra, Cs va canviar el sentit del vot d’anteriors vegades. Frans Avilés va explicar que, a banda del dubte jurídic que els suposava la modificació, “una de les coses que ens ha fet canviar és que la modificació pot generar més problemes de mobilitat i contaminació, entre d'altres”. També contraris a la proposta, el grup de JxCAT-Units va explicar a través del seu portaveu, Romà López, que no veien justificat el canvi fet d'acord amb un informe de la Generalitat “que només diu que l’Ajuntament valori i justifiqui la viabilitat del desenvolupament del poligon d’actuació que es delimita i, en cas de no ser viable, ajusti la proposta per aconseguir-ne la viabilitat, atès el seu evident interès públic”. També va anunciar que podrien presentar-hi al·legacions “per tal que no es vulnerin drets de ciutadans a la participació”.

Fem Masnou va optar per l’abstenció i va demanar la retirada del punt, perquè, tal com va dir la regidora Isabel Redaño, “pensem que sobre habitatge hauríem de parlar-ne amb tranquil·litat”. Redaño va afegir que “cal escoltar més els veïns, els usuaris dels equipaments afectats i la ciutadania en general abans de seguir aprovant pedaços de La Colomina sense tenir gaire clar cap a on anem”.

La segona modificació urbanística, referent als àmbits dels carrers d'Olivé Gumà i Montevideo i l’avinguda de Cusí i Furtunet per a la creació de sòls d'habitatge dotacional, va quedar aprovada amb el vot favorable de l’Equip de Govern (ERC, 9 vots), a més dels del PSC (3 vots) i Cs (2 vots). 

El regidor d’Urbanisme va tornar a prendre la paraula per explicar que es volia donar continuïtat a l’acord de construcció dels 110 habitatges socials que hi ha previstos fer a dos punts del municipi. “Per seguir impulsant més habitatges dotacionals, aquesta modificació augmentarà el parc públic en, aproximadament, 90 habitatges més”, va dir Plana.

Ernest Suñé (PSC) va justificar el vot favorable a la proposta per haver incorporat les aportacions del seu partit referents a la millora de la participació ciutadana. Alhora, va advertir, com també ho va fer Romà López (JxCAT-Units), que “és necessari començar a treballar per cercar ja un espai on es pugui tornar a fer la permuta de la zona verda que ara ha estat col·locada a tocar de l’Institut Maremar”. López va justificar l’abstenció del seu partit “per facilitar que el Club de Tennis Masnou pugui recuperar l’espai esportiu perdut així com també per l’habitatge dotacional”. Però el regidor també es va mostrar crític dient que “no creiem en l’urbanisme curterminista i hem de parar de fer pedaços en funció de les pressions de cada moment”.

També es va abstenir la CUP, perquè, tal com va dir Clemente, “tot i estar a favor de l’habitatge dotacional destinat al lloguer, tenim dubtes sobre el procés de participació”, que, al parer del seu grup, “se centra en la fase posterior a l’aprovació definitiva i no al llarg del procés”.

Des de Fem Masnou, es va demanar el mateix que al punt urbanístic anterior: diàleg i vetllar per aconseguir la màxima participació veïnal. Precisament, a petició d’aquest grup municipal, es va retirar el tercer tema urbanístic previst a l’ordre del dia referent a l’aprovació provisional de la modificació del planejament urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús turístic.

 

Aprovades, a la segona, les dedicacions i retribucions dels electes i el personal eventual

El Ple va aconseguir aprovar el que a la sessió extraordinària de juny no s’havia aconseguit: el règim de dedicacions i retribucions dels membres de la corporació. A més dels vots de l’Equip de Govern (ERC, 9 vots), el punt va poder prosperar gràcies als regidors de Cs (2 vots). Concretament van quedar aprovades les dedicacions i retribucions, així com les assistències dels membres de la corporació local i la dotació econòmica dels grups polítics municipals. També les del personal eventual d'Alcaldia i dels grups municipals, en els dos punts posteriors.

Tant la justificació de la proposta de l’Equip de Govern, presentada pel regidor de Recursos Humans, Oriol Fernández, com les demandes de les diferents formacions polítiques mantenien la coherència de l’anterior Ple. Fernández va parlar d’una “proposta continuista respecte a la del 2015, que congela les dedicacions i retribucions i, alhora, respecta els topalls legals”. Fem Masnou, PSC i JxCAT-Units van presentar esmenes, que no van prosperar. Mentre que Fem Masnou proposava una reducció lineal de tots els sous i dietes en un 20%, JxCAT-Units demanava una rebaixa del 15%. El regidor de Recursos Humans va aclarir que aquestes propostes “s’ajustaven als topalls de municipis de 5.000 a 10.000 habitants, quan el Masnou en té més de 23.000”. Les esmenes del PSC versaven sobre la rebaixa del sou de l’alcalde i la despesa anual per als grups municipals. Molts dels grups també van demanar la rebaixa de les retribucions del personal eventual d’Alcaldia i eren contraris a la dotació del personal eventual dels grups municipals.

Precisament el darrer punt d’aquest paquet, el referent al personal eventual dels grups municipals, va comportar el vot favorable de Cs a les propostes de l’Equip de Govern. Tal com va dir Frans Avilés (Cs), “el nostre grup és un dels que més ha sol·licitat el suport administratiu i el que va proposar al Govern fixar-lo”. La justificació d’Avilés va continuar explicant que “el fet d’igualar les possibilitats d’exercir la política entre els regidors que forment part del Govern i els que no és una bona manera de començar; hem fet una proposta que beneficia tots els grups municipals”. A tots els partits contraris, els va dir: “Els recordo que no és obligatori fer ús d’aquesta eina”. El discurs de Suñé (PSC) després d’aquesta aprovació va confirmar que el seu grup havia proposat un pacte a l’Equip de Govern que, finalment, no es va tancar. 

 

Uns 500.000 euros de crèdit per a inversions

Un punt de l’ordre del dia que també va quedar aprovat va ser el que proposava inversions financerament sostenibles gràcies al romanent de 500.000 euros del pressupost de l’any 2018. Va quedar aprovat amb els vots de l’Equip de Govern (ERC, 9 vots), PSC (3 vots), Cs (2 vots) i les abstencions de Fem Masnou ( 3 vots), JxCAT-Units (3 vots) i CUP (1 vot).

Tal com va desglossar el regidor d’Hisenda, Oriol Fernández, les inversions s’agrupen en tres blocs, destinats a la millora i ampliació del nou Complex Esportiu (acabament de l’equipament amb la creació d’un bar); millores d’eficiència energètica i accessibilitat d’equipaments municipals; i millora, conservació i rehabilitació d’edificis, adequació d’espais a Ca n’Humet, així com també als casals de gent gran. En aquest darrer bloc, es va incorporar  l’esmena de Cs que proposava destinar 40.000 euros a la conservació i rehabilitació del Camp d’Esports del Masnou.

 

Altres punts del Ple

 • Es va donar compte dels decrets d'Alcaldia.
 • Es va donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de l’any 2019 sobre compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
 • Es va donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2019 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
 • Es va donar compte de la liquidació pressupostària exercici 2018.
 • Es va donar compte del control dels comptes dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa de l’exercici 2018, d’acord amb article 27.2 del RD 424/217 de 28 d’abril.
 • Aprovació inicial de l'expedient 18/2019 de modificació de pressupost per crèdit extraordinari finançat amb baixa. Aprovat amb els vots de l’Equip de Govern (ERC, 9 vots), PSC (3 vots), Cs (2 vots) i les abstencions de Fem Masnou (3 vots), JxCAT-Units (3 vots) i CUP (1 vot).
 • Aprovació del calendari de sessions ordinàries del Ple i de la Comissió Informativa per a la resta de l’any 2019. Aprovat per unanimitat.
 • Nomenament dels i les representants municipals de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià; Consell Municipal de Patrimoni Cultural; Consell del Promoció Econòmica; i Consell de la Vila. Aprovat per unanimitat.
 • Creació d'una comissió informativa municipal de caràcter específic sobre gestió directa de serveis municipals. Aprovat per unanimitat.
 • Primera pròrroga del contracte de la gestió indirecta, en règim de concessió, del servei d'escola municipal de música del Masnou, per al curs 2019-2020 (LIC 10/2013). Aprovat amb els vots a favor de tots els partits polítics a excepció de l’abstenció de la CUP (1 vot).
 • Festes locals per a l'any 2020. Aprovat per unanimitat.
 • Aprovació inicial de les cartes de serveis de diversos serveis municipals: Policia Local, Clavegueram, Cementiri i serveis funeraris, Formació de persones adultes, Biblioteca Pública Joan Coromines, Informació i promoció turística, i Transport col·lectiu urbà de viatgers. Amb una esmena incorporada del PSC, aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC, 9 vots) i el PSC (3 vots), i les abstencions de Fem Masnou (3 vots), JxCAT-Units (3 vots), Cs (2 vots) i CUP (1 vot).
 • Increment retributiu 2019. Aprovat amb els vots a favor de tots els partits polítics a excepció de l’abstenció de la CUP (1 vot).
 • Aprovació del Pla d'accions 2019 del Pla municipal de prevenció de drogodependències 2015-2019. Aprovat amb els vots a favor de tots els partits polítics a excepció de l’abstenció de la CUP (1 vot).
 • Liquidació del contracte de serveis entre l’empresa Innovia Coptalia i l’Ajuntament del Masnou per al manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del municipi del Masnou. Aprovat amb els vots a favor de tots els partits polítics a excepció de les abstencions de JxCAT-Units (3 vots) i la CUP (1 vot).

 

Mocions i declaracions institucionals

 • Moció presentada pels Grups Municipals de JxCAT-Units i PSC en contra els atacs homofòbics. Aprovada per unanimitat.
 • Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de JxCAT-Units per declarar el Masnou municipi de la República catalana. Aprovada amb els vots a favor de JxCAT-Units (3 vots), ERC (9 vots),  CUP (1 vot) i una regidora de Fem Masnou; en contra del PSC (3 vots) i Cs (2 vots); i les abstencions de dos regidors de Fem Masnou.

 

Audiència pública

L’audiència pública prèvia va comptar amb la participació d’un veí que va demanar millores en el manteniment de la via pública, especialment al barri d’Ocata.

 

 

Enllaços