El Ple de maig se celebra el dijous 19

Última revisió 16-05-2022 08:20
13/05/2022

Es convoca una sessió ordinària del Ple municipal el dijous 19 de maig, a les 19 hores, a la sala de sessions de l'Ajuntament.

Es retransmetrà a través del canal Yotube de l'Ajuntament del Masnou.

Audiència pública prèvia al Ple

A les 18.30 h tindrà lloc l'Audiència pública prèvia al Ple, també de manera presencial i a la sala de sessions de l’Ajuntament.

Les persones que vulguin que l'audiència pública abordi algun assumpte poden sol·licitar-ho per diverses vies. La primera, telemàtica, a través del tràmit específic de la Seu Electrònica. També poden fer-ho presencialment, a l'OAC o a la llista que es posarà a disposició del públic a les 18 h del 19 de maig, mitja hora abans de l'inici de l'Audiència.

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes del Ple ordinari del 28 d'abril i del Ple extraordinari i urgent del 5 de maig de 2022.

2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4. Donar compte de l'informe sobre l'avaluació del compliments d'objectius de la LO 2/2012, respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2022 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda.

5. Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al primer trimestre de 2022 i càlcul del període mig de pagament.

6. Compatibilitat del funcionari 645.

7. Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament del Masnou per dur a terme la selecció conjunta del personal funcionari i constituir una borsa de treball de les policies locals.

8. Pròrroga del conveni per a la formalització de l'encàrrec a mitjà propi a favor de Sumar per a la gestió del Centre Obert Maricel.

9. Verificació del text refós de la modificació puntual del PGOU del Masnou en l'àmbit del carrer de Can Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, Berguedà i Pollacra Goleta Constanza.

10. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació del Masnou per a la regulació de l'ús d’allotjament turístic en llar compartida.

11. Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.

12. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

13. Moció presentada pel Grup Municipal de Cs perquè l'Ajuntament ofereixi assessorament i assistència jurídica gratuïta als afectats pels actes delictius comesos per mena o exmena.

14. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM per aclarir els fets de l'espionatge contra el moviment independentista català.

15. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS sobre el cas d'espionatge digital Catalangate.

 

 

 

Sala de Plens. Ajuntament del Masnou.
Sala de Plens. Ajuntament del Masnou.