clicant aquí.

 

 

">

Noves subvencions per al foment de l'economia local

Última revisió 08-05-2024 11:05
07/05/2024

La convocatòria es dirigeix a les empreses i persones autònomes que desenvolupen una activitat econòmica al Masnou.

Les subvencions s’han de destinar a finançar projectes o actuacions desenvolupats entre els dies 1 de gener i  31 de desembre de 2023 (ambdós inclosos).

El 8 de maig s’inicia el termini de presentació de les sol·licituds d'aquests ajuts municipals.

Podeu trobar tota la documentació de la convocatòria i les bases de la subvenció clicant aquí.

 

 

S'obre una nova convocatòria d’ajuts destinats a fomentar l’economia local i a consolidar el teixit productiu, així com a impulsar el mercat de treball al municipi. Es dirigeix a les empreses i persones autònomes que desenvolupen una activitat econòmica al Masnou i tindrà una dotació total de 52.000 euros. El termini per presentar les sol·licituds s’iniciarà el 8 de maig i finalitzarà el 19 de juny de 2024.

Les persones interessades poden concórrer a tres línies d’ajut:

  • Establiment i posada en marxa d’activitats empresarials: L’objecte de les subvencions és fomentar l’autoocupació i l’emprenedoria al Masnou mitjançant l’atorgament de subvencions a persones físiques o jurídiques que hagin posat en marxa una nova activitat empresarial al municipi. En concret, es dirigeix a empreses creades l’any 2023  i les despeses subvencionables serien tals com: lloguer, assistència tècnica i assessorament, despeses de funcionament, entre altres.
  • Creació d’ocupació. L’objecte de les subvencions és afavorir la contractació laboral de persones en situació d’atur, inscrites al Servei Local d’Ocupació (SLO) de l’Ajuntament del Masnou per part d’empreses del municipi. Aquesta subvenció es dirigeix a empreses que durant l'any passat han contractat persones inscrites al SLO. Es podran subvencionar un màxim de dos contractes de durada igual o superior a sis mesos i d’una jornada mínima del 50% de la jornada ordinària a jornada completa.
  • Promoció comercial i digitalització: L’objecte de les subvencions és impulsar actuacions que contribueixin a la millora dels mecanismes de promoció comercial per a la captació de clients, i en particular la participació en esdeveniments firals al Masnou, i a la digitalització dels negocis del municipi. Aquesta ajuda va dirigida a empreses que, dins l'any 2023, han participat en fires realitzades al municipi i, també, a empreses que durant aquest darrer any han impulsat projectes de màrqueting digital, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, entre d'altres.

Les empreses o persones empresàries beneficiàries d’aquests ajuts només podran presentar sol·licituds per a més d’una línia si una d’elles és la línia dedicada a la creació d’ocupació. Poden optar als imports màxims individuals de subvenció següents:

Línia

Quantia màxima individualitzada

Establiment i posada en marxa d’activitats empresarials

3.000 €

Creació d’ocupació

1.500 €

Promoció comercial i digitalització

1.500 €

Aquesta convocatòria és de concurrència competitiva. Les sol·licituds presentades es valoraran segons els criteris de valoració ja fixats prèviament a les bases reguladores i la convocatòria.

 

Qui pot sol·licitar els ajuts?

Les empreses sol·licitants han de complir els requisits següents en el moment de la sol·licitud de la subvenció:

-Trobar-se degudament constituïdes.

-Tenir el domicili social o bé disposar d'un local comercial, de serveis o industrial amb activitat al terme municipal del Masnou.

-Tenir llicència o l'autorització corresponent per a l'activitat.

-Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

-No ser deutores de l'Ajuntament del Masnou per cap concepte.

Com se sol·liciten?

Empleneu i signeu el formulari, acompanyat de la documentació general, específica i la documentació justificativa de la despesa segons indiquen les bases per a cada línia. Tràmit.

Presentació telemàtica mitjançant una instància genèrica.

Qüestions que cal tenir en compte:

-El formulari de sol·licitud s'ha de signar amb el certificat digital o bé s'ha d'imprimir el document, signar-lo i escanejar-lo per adjuntar-lo a la presentació telemàtica.

-Les subvencions s’han de destinar a finançar projectes o actuacions desenvolupats entre el dia 1 de gener de 2023 i el dia 31 de desembre de 2023 (ambdós inclosos). Només s’acceptaran els documents justificatius de les despeses datats dins d’aquest període. Les despeses caldrà que estiguin pagades en el moment de presentar la sol·licitud de subvenció. 

Podeu trobar tota la documentació de la convocatòria i les bases de la subvenció clicant aquí.

Sessió informativa

El dilluns, 13 de maig ,a les 9.30 h i el dijous, 16 de maig, a les 16 h a la Casa del Marquès, es duran a terme sessions informatives en relació amb aquesta convocatòria de subvencions i amb la finalitat d'aclarir els dubtes de les persones i empreses interessades a sol·licitar-les. Per assistir-hi, cal comunicar la inscripció prèvia a través d’aquest enllaç.

Més informació

Podeu consultar tota la informació i la documentació relativa al tràmit que trobareu en aquest enllaç.

Per a qualsevol dubte o aclariment en relació amb aquesta convocatòria podeu posar-vos en contacte directament amb el personal tècnic de Promoció Econòmica al telèfon 93 557 17 72 o al correu electrònic p.economica@elmasnou.cat.