Escape room 'El marxant d'art'

Per participar a l’activitat cal omplir aquest formulari d’inscripció.

Els grups han de ser d'entre 2 i 4 persones.

La data máxima d’inscripció és el dimecres 16 de desembre a les 12h.

L’activitat és gratuïta.

Inscripció: 'Escape room' Marxant d'art

Si algun membre del grup és menor d'edat, la seva mare, el seu pare o la persona que sigui la responsable legal ha d'omplir els camps situats al peu d'aquest formulari per autoritzar la participació del menor.

Participant 1 (referent del grup)

Participant 2

Participant 3

Participant 4

Pare, mare o tutor/a menors d'edat

Protecció de dades personals

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES:

Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques, i l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les vostres dades seran tractades per part de l’Ajuntament del Masnou, que n’és el responsable, com segueix:

Responsable del tractament:

Ajuntament del Masnou
Pg. de Prat de la Riba, 1  08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00 / ajuntament@elmasnou.cat

Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades: dpd@elmasnou.cat
Pg. de Prat de la Riba, 1  08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00
Finalitat del tractament: La inscripció a l’activitat “El Marxant d’Art” Scape Room al carrer activitat inclosa dins el tractament d’ Esports i Activitats de Lleure en l’exercici de les competències i funcions assumides per l’Ajuntament. La negativa a aportar aquestes dades personals implica la impossibilitat de dur a terme la finalitat esmentada.
Legitimació: La legitimació per al tractament de les vostres dades és l’exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament.
Destinataris: Les vostres dades només seran cedides amb el vostre consentiment o si ho autoritza una llei.
Drets:

Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Tots són reconeguts i conferits per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al delegat de Protecció de Dades o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica: https://www.seu-e.cat/web/elmasnou

Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Termini de conservació: El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment.

Si voleu veure la informació sobre l'Avís Legal cliqueu aquí.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 13:45