Crònica del Ple de 19 d'abril de 2018

El Ple d'abril dona impuls a diverses inversions

La modificació de les inversions de l’exercici 2017 i l’aprovació de l’expedient número 13/2017 de modificació per crèdit extraordinari i suplement de crèdit del finançament afectat, va ser un dels punts més rellevants de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del mes d’abril, celebrat el dijous 27.  Com va explicar el regidor d’Hisenda, Jordi Matas, l’Ajuntament ha liquidat el pressupost municipal de 2016 amb un romanent de tresoreria de gairebé 4 milions d’euros que es destinaran a la reducció de l’endeutament financer per l’exercici 2017, i també, a diverses inversions. El superàvit pressupostari, per valor de 2,8 milions d’euros, preveu augmentar les partides d’inversions ja previstes així com la incorporació de noves dotacions econòmiques centrades en la millora de l’espai públic i els equipaments municipals. Després de no ser acceptades les esmenes proposades pel grup d’ ICV-EUiA, el punt es va aprovar amb les vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots) i el PSC (2 vots); en contra d’ ICV-EUiA  (2 vots) i el PP (1 vot), i les abstencions de la CUP-PA (2 vots). Mentre que el vot negatiu d’ICV-EUiA va ser justificat per la no incorporació de les seves esmenes que incidien en polítiques socials i d’habitatge, segons va explicar Màxim Fàbregas, el del PP va ser motivat pel procediment, en considerar que el baix rati d’endeutament no necessitava de cap amortització, segons va dir Federico de las Heras. El regidor d’Hisenda, Jordi Matas, va destacar que “aquesta xifra de romanent s’ha pogut assolir gràcies a l’esforç de contenció” i tant els representants de Ciutadans, Frans Avilés, com el del PSC, Ernest Suñé, van felicitar al govern pel criteri polític de prudència econòmica i de rebaixa de l’endeutament. Per tancar el debat, l’alcalde, Jaume Oliveras, es va dirigir al portaveu d’ICV-EUiA per fer-li saber que l’Equip de Govern estava obert a parlar i acostar postures sobre les inversions i els projectes necessaris per a la millora del municipi, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim consens possible al plenari.

El Ple també va aprovar mesures per l’emprenedoria “amb l’objectiu de dinamitzar el teixit econòmic del municipi i intentar fomentar l’emprenedoria entre els joves”, segons va explicar la regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch. Es van aprovar inicialment tant les bases específiques sobre concessió de subvencions a empreses de nova creació com les bases específiques del premi d'emprenedoria @elmasnou_jove, amb els vots a favor de tots els grups municipals menys l’abstenció de la CUP-PA (2 vots), després que fossin incorporades bona part de les esmenes presentades per ICV-EUiA, que augmentaven l’import de la subvenció a rebre i en modificaven els criteris de valoració. Les esmenes presentades pel PSC, que demanaven l’incompatibilitat entre la subvenció i el premi, no van prosperar.

Un altre dels punts que va generar gran consens al plenari va ser l’aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals dins del terme del Masnou i el seu text refós que, segons va explicar el regidor de Salut Pública, Albert Alfaro, “permetran  adaptar-la a la normativa actual i a les actuacions previstes per l’Equip de Govern”.  Entre els objectius d’aquesta modificació, segons va explicar Alfaro, destaquen les actuacions encaminades a un nou marc normatiu dels futurs espais per a gossos, l’increment del cens i la reducció de l’ incivisme, així com la millora de qualitat de vida dels animals. El punt va ser aprovat pel conjunt del plenari a excepció de l’abstenció d’una regidora de la CUP- PA.

La resolució de les al·legacions i l’aprovació de les conclusions de l'expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic, concessió administrativa, del servei municipal d'abastament d'aigua potable del Masnou també va ser motiu de consens al plenari. El regidor de Medi Ambient, Romà López, va exposar les conclusions de l’auditoria externa feta a SOREA, l’empresa que gestiona el servei municipal d'aigua que resolen que “existeix una diferència a favor de l’Ajuntament entre l’import imputat a les tarifes de la concessionària i el que s’hauria d’haver imputat pel període 2013-2015”. Per aquest motiu, l’Ajuntament requereix a la companyia d’aigües la devolució de l’import de 178.776 euros corresponents a la suma dels saldos a favor de l’Ajuntament, a excepció del fons de reversió (1,6 milions d’euros), un ingrés que per la seva naturalesa quedaria afectat a la prestació del servei. Les mancances al municipi pel que fa al servei d’abastament d’aigua va ser un  tema recorrent durant el debat d’aquest punt per part de tots els grups, que van reclamar inversions de caràcter urgent a la xarxa així com l’estudi de la municipalització del servei. El punt va ser aprovat pel conjunt del plenari a excepció de l’abstenció d’una regidora de la CUP- PA.  

Rosa SubiratsEl Ple del 27 d’abril va començar amb la presa de possessió del seu càrrec com a regidora de la CUP-PA de Rosa Subirats i Naval, que substituirà a partir d'ara a Laia Noy i Oliveras.

Durant el torn de preguntes adreçades a l’Equip de Govern per part de l’oposició, les intervencions del portaveu popular, Federico de las Heras, i del socialista, Ernest Suñé, van generar un tens debat en qüestionar un dels processos selectius de personal duts a terme darrerament al consistori masnoví.

Altres punts aprovats

• Es va donar compte de la resolució d'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2016.
• Es va donar compte del decret d'aprovació del marc pressupostari a mig termini, 2018-2020.
• Modificar la composició de les comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes. Per urgència, també es va aprova la modificació del representant municipal al consell de Benestar Social. Els vots a favor van ser de l’ Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), PSC (2 vots) i PP ( 1 vot); en contra d’una regidora de la CUP-PA, i les abstencions d’ ICV-EUiA  (2 vots).
• Designar l'Alcalde com a membre del Consell d'Administració Promociones Portuarias, S.A. Després de ser retirada l’esmena presentada pel PSC, va ser aprovat amb els vots a favor de l’ Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), ICV-EUiA  (2 vots) i  el PP (1 vot); i les abstencions de Ciutadans ( 3 vots),  PSC (2 vots) i CUP-PA (2 vots).
• Resolució de les al·legacions i aprovació del codi de bon govern i transparència municipal de l'Ajuntament del Masnou. Aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals menys l’abstenció d’una de les regidores de la CUP-PA.
• Modificació plantilla i relació de llocs de treball 2017. Aprovat amb els vots a favor de l’ Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots); en contra d’ ICV-EUiA  (2 vots) i  PSC (2 vots) , i les abstencions de Ciutadans (3 vots),  la CUP-PA (2 vots) i el PP ( 1 vot).
• Aprovació expedient 14/2017 de la modificació de pressupost de despeses 2017 per crèdit extraordinari. Aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals menys l’abstenció d’una de les regidores de la CUP-PA.
• Aprovació provisional del Pla Especial del Club Nàutic del Masnou. Aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals menys l’abstenció de la CUP-PA (2 vots).
• Declaració d’interès municipal de les obres de construcció d'un aparcament públic al sector Illa Centre, carrers, d'Itàlia, números 7-15, Flos i Calcat, números 4-10 i Pintor Doménech Farré, número 13 del Masnou. Aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals menys el vot en contra d’una de les regidores de la CUP-PA.

Mocions i declaracions institucionals

• Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en suport de la plataforma "Trans*forma la Salut", per a un nou model de salut. Aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals menys l’abstenció del PP (1 vot).
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per instar el Govern de l'Estat a suprimir la taxa de reposició d'efectius en la funció pública i a modificar la regla de despesa. Aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals menys el vot en contra del PP (1 vot) i l’abstenció d’una de les regidores de la CUP-PA.
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en suport a la creació d'un marc legislatiu pel respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l'exterior. Després d’aprovar-se una esmena presentada per l’Equip de Govern, la declaració institucional va prosperar amb els vots a favor de tots els grups municipals menys l’abstenció del PP (1 vot).
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en commemoració del 86è aniversari de la proclamació de la 2a República. Després d’aprovar-se una esmena presentada per l’Equip de Govern, la declaració institucional va prosperar amb els vots a favor de l’ Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), ICV-EUiA (2 vots), el PSC (2 vots)i la CUP-PA (2 vots); en contra del PP (1 vot) i l’abstenció de Ciutadans (3 vots).

Audiència pública

L’audiència pública prèvia es consolida ple rere ple amb l’augment de les intervencions per part de la ciutadania. En aquest cas, van haver-hi peticions a l’Equip de Govern, com el canvi de qualificació urbanística de la finca ocupada per l’entitat SOCNUM Casinet i la demanda d’una solució definitiva a les avaries d’aigua que pateixen els veïns de Vilà Jardí i Santa Madrona. També, un soci en representació del Centre cultural i de Lleure Luz del Alba, va defensar-se de les acusacions versades en audiències anteriors que posaven en dubte les condicions de la cessió del l’espai social que hi ha al parc de Pau Casals. La demanda de respostes a les instàncies entrades per part d’un funcionari de l’Ajuntament i d’un ciutadà, així com d’informació respecte a la posició del govern en quant al recent acord de prohibició de la circulació de vehicles de més de 20 anys a l’àrea metropolitana de Barcelona, també van ser motius de consulta a l’audiència pública.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-07-2018 14:44