Segon cicle d'educació infantil, educació primària i secundària obligatòria

 

L’educació infantil de segon cicle (de 3 a 6 anys) és l’etapa educativa preobligatòria.

L’educació primària (de 6 a 12 anys) és una etapa educativa de caràcter obligatori que comprèn sis cursos acadèmics i s’organitza en tres cicles (inicial, mitjà i superior).

L’educació secundària obligatòria (ESO) comprèn 4 cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què el/la alumne/a compleix 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Els ensenyaments obligatoris i també l’educació infantil de segon cicle tenen caràcter gratuït.

Admissió al llarg del curs

Supòsits per a l'admissió al llarg del curs

Quan ha finalitzat la presentació de sol·licituds en el termini de preinscripció escolar, les famílies poden presentar una sol·licitud d'admissió al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, només si es donen algun dels supòsits següents:

 • Alumnat no escolaritzat a Catalunya.
 • Canvi de residència a un altre municipi.
 • Conveniència de canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.
 • Canvi de centre com a conseqüència de la imposició d'una sanció disciplinària consistent en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.
 • Inici d'una mesura d'acolliment.

Les comissions de garanties d'admissió comproven que les sol·licituds s'inclouen en aquests supòsits i valoren la concurrència de necessitats educatives específiques.

Presentació de la sol·licitud

Les sol·licituds d'admissió es poden presentar a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), amb cita prèvia, al centre on es vol escolaritzar l'alumne o alumna o als serveis territorials del departament d'Educació de referència en relació al domicili familiar.

Amb la sol·licitud, cal presentar la documentació justificativa de la situació exposada:???

 • Original i fotocòpia de documents de filiació: llibre de família o partides de naixement.
 • Original i fotocòpia del document d’identitat de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet).
 • Original i fotocòpia del document d’identitat de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI o NIE tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Educació consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
 • Certificat de padró per a matrícula viva, cal demanar-lo a l’OAC.
 • Sol·licitud adjunta complerta amb totes les dades.

La comissió de garanties d’admissió del territori de residència s’encarregarà d’analitzar la sol·licitud i determinarà el centre d’assignació, tenint en compte la disponibilitat de llocs escolars, les preferències de la família, l'equilibri en la distribució de l'alumnat i la proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques que s'hagi determinat per als centres educatius de la zona.

Formularis

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-06-2022 14:46