Segon cicle d'educació infantil, educació primària i secundària obligatòria

 

L’educació infantil de segon cicle (de 3 a 6 anys) és l’etapa educativa preobligatòria.

L’educació primària (de 6 a 12 anys) és una etapa educativa de caràcter obligatori que comprèn sis cursos acadèmics i s’organitza en tres cicles (inicial, mitjà i superior).

L’educació secundària obligatòria (ESO) comprèn 4 cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què el/la alumne/a compleix 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Els ensenyaments obligatoris i també l’educació infantil de segon cicle tenen caràcter gratuït.

Admissió al llarg del curs

Supòsits per a l'admissió al llarg del curs

Quan ha finalitzat la presentació de sol·licituds en el termini de preinscripció escolar, les famílies poden presentar una sol·licitud d'admissió al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, només si es donen algun dels supòsits següents:

 • Es tracta d'alumnat no escolaritzat a Catalunya.
 • S'ha produït un canvi de residència a un altre municipi o districte, en el cas de Barcelona.
 • Hi ha la conveniència d'un canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.
 • Es tracta d'un canvi de centre a conseqüència de la imposició d'una sanció disciplinària, que consisteix en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.
 • Està motivat per l'inici d'una mesura d'acolliment.
 • Alumnat que no ha participat en la preinscripció i no pot continuar en el centre on està escolaritzat, atès que no ofereix els ensenyaments de la següent etapa educativa.
 • Les comissions de garanties d'admissió comproven que les sol·licituds s'inclouen en aquests supòsits i valoren la concurrència de necessitats educatives específiques.

Presentació de la sol·licitud

Les sol·licituds d'admissió s’han de tramitar des del següent enllaç: https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/admissio-centre-fora-proces-preinscripcio.

Per qualsevol dubte o per sol·licitar suport per a presentar la sol·licitud es pot demanar cita prèvia per a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

Si es presenta la sol·licitud amb certificació digital es pot autoritzar la consulta interadministrativa de la documentació.

Si es presenta la sol·licitud sense certificació digital o no s’autoritza la consulta interadministrativa caldrà presentar la documentació justificativa de la situació exposada:

 • Documents de filiació: llibre de família o partides de naixement.
 • Document d’identitat de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet).
 • Document d’identitat de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI o NIE tot i ésser menor de 14 anys.
 • TSI (targeta sanitària individual)
 • Certificat de padró per a matrícula viva, cal demanar-lo a l’OAC.

La comissió de garanties d’admissió del territori de residència s’encarregarà d’analitzar la sol·licitud i determinarà el centre d’assignació, tenint en compte la disponibilitat de llocs escolars, les preferències de la família, l'equilibri en la distribució de l'alumnat i la proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques que s'hagi determinat per als centres educatius de la zona.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-01-2024 08:45