Arxiu municipal

Núm.

33.002

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Arxiu Municipal

Garantir l'accés, l'organització, la preservació i la difusió tant de la documentació produïda per l'administració local com del patrimoni documental del Masnou.

Prestacions servei

 • Gestionar, conservar, organitzar i posar a l'abast de la ciutadania i de la pròpia Administració la documentació municipal.
 • Vetllar per la recuperació del patrimoni, històric, cultural i audiovisual local.
 • Assessorar i facilitar la recerca i la investigació a les persones usuàries.
 • Promoure la difusió dels seus fons i el coneixement del passat i del present a través de diferents activitats.
 • Promoure la transparència i l’accés a la informació pública.
 • Facilitar la consulta de documentació original, de l'hemeroteca, de la biblioteca auxiliar i del fons fotogràfic.
 • Facilitar la consulta dels instruments de descripció (catàlegs, inventaris, etc.), bases de dades de fotografies, d'informació local, bibliografia i assessorament històric local.
 • Reproduir documents, segons les taxes municipals.
 • Formar estudiants en pràctiques, en col·laboració amb centres d'estudis superiors.
 • Oferir visites guiades concertades i tallers per a escolars.
 • Recuperar patrimoni documental procedent de l'Administració municipal i de donacions fetes per particulars i entitats.
 • Assessorar en matèria de gestió documental i arxivística.
 • Assessorar i donar suport a investigadors i estudiants en la recerca d'informació i documentació municipal.
   

Persones destinatàries

Públic en general.

Requisits d'accés

Qualsevol persona té dret a consultar els documents.

L'accés a la documentació és lliure, però es farà efectiva sempre que no hi hagi restriccions legals (protecció de la intimitat, protecció de dades personals, propietat intel·lectual, etc).
 

Documents a aportar

Per consultar la documentació, cal identificar-se amb el DNI o document equivalent.

Ordenança fiscal o regulació de taxa

Taxa per expedició de documents administratius. Art. 6.2

Normativa aplicable

Estatal:

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
 • Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol
 • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
 • Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora les Directives 2003/4/CE i 2003/35/CE).
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 1 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Autonòmica:

 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Llei 9/ 1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
 • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
 • Decret 190/2009, de 9 de desembre, dels requisits dels arxius del Sistema d'Arxius de  Catalunya, del procediment d'integració i del Registre d'Arxius de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.

Punts de prestació

Arxiu Històric Municipal del MasnouCarrer de Sant Francesc d'Assís, 2808320 - El MasnouTel. 935 57 18 29arxiu@elmasnou.catHorari
Horari ordinari (d'octubre a maig):
Dilluns, de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores.
Dimecres, de 10:00 a 14:00 hores. //
Horari d'estiu (de juny a setembre):
Dilluns i dimecres, de 9:00 a 14:00 hores.

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2021 15:22