Allotjament i domiciliació empresarial al Centre d'Empreses Casa del Marquès

Núm.

43.004

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Promoció Econòmica.

Facilitar la superació de l’etapa de risc de les empreses de nova creació per a la seva posterior integració en el context econòmic local i d'aquesta forma promoure el desenvolupament econòmic del Masnou i crear ocupació.
 

Prestacions servei

Oferir allotjament empresarial en despatxos, en modalitats de viver, de centre de negocis o de coworking, així com domiciliació empresarial.

Llogar sales de reunions, aules de formació i espais d’emmagatzematge i arxiu.

Oferir el servei de fotocòpies, impressions i enquadernacions.

Llogar equipament informàtic i audiovisual auxiliar.
 

Persones destinatàries

Emprenedors i empreses.

Requisits d'accés

General:
Qualsevol activitat econòmica pot ser objecte d’allotjament, llevat les que impliquin processos de fabricació directa de qualsevol tipus al mateix Centre  i de les de venda al detall, quan es realitzi de manera presencial.

Disposar d’un pla d’empresa que acrediti que es tracta d’un projecte viable, econòmicament, financerament i tècnicament.
 
Modalitat viver:
Desenvolupar un projecte empresarial que impliqui la creació d’una nova empresa o la consolidació d’una de creació recent (preferentment amb menys de dos anys d’antiguitat).
 
Modalitat centre de negocis:
Desenvolupar preferentment activitats de serveis a les empreses.
No desenvolupar exactament la mateixa activitat que cap altra empresa allotjada al Centre .
 
Modalitat coworking:
Desenvolupar un projecte empresarial que impliqui la creació d’una nova empresa o la consolidació d’una de creació recent (preferentment amb menys de dos anys d’antiguitat).
 

Documents a aportar

Amb caràcter general:
•    Document de sol·licitud.
•    Pla d’empresa de l’activitat que es pretén desenvolupar.
•    Currículum vitae de les persones promotores.
•    Compte bancari en el qual es domicilia el pagament del preu públic corresponent (IBAN).
•    Declaració responsable per la qual, entre altres qüestions d’interès, la persona sol·licitant declara no estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició establerts en la normativa de contractació pública, i el seu compromís d’iniciar l’activitat al Centre en el termini d’un mes.
•    Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Cas que l’empresa ja estigui constituïda en el moment de la sol·licitud:
•    NIF.
•    Escriptura de constitució degudament inscrita al Registre mercantil en els casos preceptius.
•    Acreditació de la representació, quan es tracti de persones jurídiques.
•    Alta censal de l’activitat.
•    Alta a la Seguretat Social.
 
En el cas d'estimació de la sol·licitud i assignació d'un espai:

•    Contracte laboral del personal de l’empresa que treballarà a l'espai cedit.
•    Pòlissa de cobertura d’assegurances.
•    Resguard del dipòsit, mitjançant fiança o aval, d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reglament.
 

Horari

Atenció al públic general:

  • De dilluns a dijous  de 8 a 20 hores
  • Divendres de 8 a 17.30 hores
  • Vigílies de festius  de 8 a 15 hores (Setmana Santa, Reis, Sant Joan i Sant Pere)
  • Mes d’agost  Tancat

Horari de suport tècnic a empreses i emprenedoria (Visites concertades)

  • De dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores
  • Dijous de 8.30 a 14 hores i de 16 a 19 hores
  • Dijous vigília de festiu de 8.30 a 14 hores (Setmana Santa, Reis, Sant Joan i Sant Pere). Aquests dies el servei funcionarà el dia hàbil immediatament anterior de 8.30 a 14 i de 16 a 19 hores
  • Del 15 al 31 de juliol  de 8.30 a 14 hores
  • Mes d’agost tancat

Ordenança fiscal o regulació de taxa

Reglament

Punts de prestació

Centre d'Empreses Casa del MarquèsPasseig del Bellresguard, 1208320 - El MasnouTel. 93 540 43 32casadelmarques@elmasnou.catLloc web:http://www.casadelmarques.catHorari

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2021 15:15