Juntes de Govern


Composició

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde, Sr. Jaume Oliveras i Maristany, que la convoca i presideix, i un nombre determinat de regidors, designats per l'alcalde, que no podrà excedir d’un terç del nombre legal de membres de la corporació.

Actualment, està constituïda pels regidors/es següents:

  • Sr. Jaume Oliveras i Maristany (alcalde)
  • Sra. Maria Llarás Vázquez
  • Sra. Sílvia Folch Sánchez
  • Sr. Ricard Plana Artús
  • Sr. Artur Gual Castellana
  • Sr. Amadeu Quintana Jolonch
  • Sra. Anna Torrijos López

Competències

Són competències de la Junta de Govern l’assessorament i el suport a l’Alcaldia, l’estudi previ de les propostes que l’Alcaldia hagi de presentar al Ple, les que li siguin delegades per l’Alcaldia, el Ple o les que li atribueixi la legislació de règim local.

Es pot consultar més informació sobre les competències i atribucions de la Junta de Govern i altres temes relacionats a:

Calendari

La Junta de Govern es reuneix setmanalment, tots els dijous.

Cliqueu per consultar:

Acords Juntes de Govern 2024

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-01-2024 09:25